โอซาก้า
สนามบินนานาชาติคันไซ

ขั้นตอนสำหรับการขึ้นเครื่องในเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ขาออก

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก

 1. 1

  เช็คอิน

 2. 2

  ตรวจสอบความปลอดภัย

 3. 3

  ตรวจคนเข้าเมือง

แผนผัง

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

กฎระเบียบสำหรับผู้โดยสารขาออก

เช็คอิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน
เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 น. (ไม่รวมเวลา 10.00-12.00 น.)
โปรดไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศของ JAL ที่ชั้น 4 บริเวณขาออก
สามารถเช็คอินเที่ยวบินร่วมบริการ (หมายเลขเที่ยวบิน 5-6000) ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินที่เป็นผู้ให้บริการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดู [ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินร่วมบริการ]
เปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินร่วมบริการ

ตรวจสอบความปลอดภัย

หลังจากผ่านประตูขาออกแล้ว สัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณจะได้รับการเอ็กซเรย์

ตรวจคนเข้าเมือง

โปรดลงไปที่ชั้น 3 และแสดงบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่กรอกแล้ว หนังสือเดินทาง และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)

ขาเข้า

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

 1. 1

  ด่านกักกันโรค

 2. 2

  ตรวจคนเข้าเมือง

 3. 3

  รับสัมภาระ

 4. 4

  ศุลกากร

แผนผัง

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

กฎระเบียบสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

ด่านกักกันโรค

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณที่เกิดจากการพำนักในต่างประเทศ โปรดรายงานต่อห้องให้คำปรึกษาด้านสุขภาพหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรค

ตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อออกนอกประเทศ โปรดกรอกข้อมูลในบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่ติดไว้กับหนังสือเดินทางของคุณ และแสดงบัตรและหนังสือเดินทางของคุณเพื่อการตรวจสอบ (พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)

รับสัมภาระ

โปรดตรวจสอบหน้าจอข้อมูลเพื่อดูหมายเลขสายพานลำเลียงสัมภาระสำหรับเที่ยวบินของคุณ

ศุลกากร

หากคุณไม่มีสิ่งของต้องสำแดง โปรดไปที่โต๊ะตรวจสอบสีเขียว แสดงหนังสือเดินทางของคุณและผ่านขั้นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาจถามคำถามคุณเกี่ยวกับที่หมายและวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ หากคุณมีสิ่งของที่เกินมูลค่าที่ได้รับการยกเว้นภาษี โปรดไปที่โต๊ะตรวจสอบที่มีไฟสีแดง
ผู้โดยสารทุกคนต้องยื่นแบบฟอร์มใบศุลกากร ไม่ว่าจะมีสิ่งของต้องสำแดงหรือไม่ก็ตาม

การต่อเครื่อง

การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศ

หลังจากมาถึงด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไปยังฮาเนดะหรือเที่ยวบินภายในประเทศอื่นๆ ควรไปรับสัมภาระทั้งหมดของตน ผ่านด่านศุลกากร และเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศ โปรดทราบว่าสัมภาระจะไม่ได้รับการเช็คอินแบบผ่านตลอดไปยังปลายทางของเที่ยวบินภายในประเทศสุดท้าย

การต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ

หากมีการจัดสรรที่นั่งแล้ว และสัมภาระของคุณได้รับการเช็คอินแล้ว โปรดไปที่จุดตรวจคนเข้าเมืองที่ผ่านไปยังประตูขึ้นเครื่อง หากคุณเช็คอินเฉพาะสัมภาระแบบผ่านตลอด โปรดดำเนินการขั้นตอนเช็คอินสำหรับเที่ยวบินที่ต่อเครื่องที่เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับการต่อเครื่องที่ชั้น 4 หากยังไม่มีการจัดสรรที่นั่งและคุณยังไม่ได้เช็คอินสัมภาระแบบผ่านตลอด โปรดดำเนินการขั้นตอนเช็คอินสำหรับเที่ยวบินที่ต่อเครื่องที่เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับการต่อเครื่องที่ชั้น 4

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง