Cấp độ hội viên

Cấp độ hội viên FLY ON, cùng với các dịch vụ và quyền lợi liên quan, sẽ được xác định bằng Điểm FLY ON đã tích lũy hoặc số chuyến bay đủ điều kiện được thực hiện trong năm dương lịch trước đó, từ tháng 1 đến tháng 12.
Hội viên đạt cấp độ JMB Sapphire hoặc JMB Diamond sẽ được mời tham gia Câu lạc bộ JAL Global (JGC), là câu lạc bộ hội viên dành riêng cho những du khách giàu kinh nghiệm nhất của chúng tôi.

JMB DIAMOND / JGC DIAMOND

Các hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 100.000 Điểm FLY ON (bao gồm 50.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group) hoặc đã đi ít nhất 120 chuyến bay (bao gồm ít nhất 60 chuyến bay của JAL Group) và tích lũy được 35.000 Điểm FLY ON. Thẻ JMB và hội viên JALCARD sẽ nhận được cấp độ JMB Diamond, hội viên Câu lạc bộ JAL Global sẽ nhận được cấp độ JGC Diamond.

JGC PREMIER

* Chỉ áp dụng cho các hội viên Câu lạc bộ JAL Global

Các hội viên JMB đã tích lũy được ít nhất 50.000 Điểm FLY ON, hoặc đã đi ít nhất 50 chuyến bay và tích lũy được 15.000 Điểm FLY ON, sẽ được mời tham gia Câu lạc bộ JAL Global. Các hội viên JGC đã tích lũy ít nhất 80.000 Điểm FLY ON (bao gồm 40.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group) hoặc đã đi ít nhất 80 chuyến bay (bao gồm ít nhất 40 chuyến bay của JAL Group) và tích lũy được 25.000 Điểm FLY ON. Các hội viên Câu lạc bộ JAL Global sẽ nhận được cấp độ JGC Premier.

JMB SAPPHIRE / JGC SAPPHIRE

Các hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 50.000 Điểm FLY ON (bao gồm 25.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group) hoặc đã đi ít nhất 50 chuyến bay (bao gồm ít nhất 25 chuyến bay của JAL Group) và tích lũy được 15.000 Điểm FLY ON. Thẻ JMB và hội viên JALCARD sẽ nhận được cấp độ JMB Sapphire, hội viên Câu lạc bộ JAL Global sẽ nhận được cấp độ JGC Sapphire.

  • Hội viên đạt cấp độ JMB Sapphire hoặc JMB Diamond sẽ được mời tham gia Câu lạc bộ JAL Global.

JMB CRYSTAL / JGC CRYSTAL

Các hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 30.000 Điểm FLY ON (bao gồm 15.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group) hoặc đã đi ít nhất 30 chuyến bay (bao gồm ít nhất 15 chuyến bay của JAL Group) và tích lũy được 10.000 Điểm FLY ON. Thẻ JMB và hội viên JALCARD sẽ nhận được cấp độ JMB Crystal, hội viên Câu lạc bộ JAL Global sẽ nhận được cấp độ JGC Crystal.

JGC oneworld Sapphire

* Chỉ áp dụng cho các hội viên Câu lạc bộ JAL Global