สถานะบริการ

สิทธิประโยชน์พิเศษพร้อมบริการชั้นเฟิร์สคลาส โปรแกรม FLY ON คือโปรแกรมชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับสมาชิกที่เดินทางบ่อยของเรา บริการทั้งหมดต่อไปนี้จะให้บริการถึง 31 มีนาคมในปีที่สองหลังจากได้รับสถานะ

บริการแรก
บริการที่พร้อมให้บริการหลังสมาชิกได้รับสถานะประมาณหนึ่งสัปดาห์
บริการที่สอง
บริการที่พร้อมให้บริการเมื่อสมาชิกได้รับบัตรสถานะ FLY ON
บริการที่สาม
บริการที่พร้อมให้บริการตั้งแต่ 1 เมษายนในปีถัดจากปีที่ได้รับสถานะ
 • *สมาชิก JMB ไดมอนด์ และ JGC พรีเมียร์ เท่านั้นจะใช้บริการที่สามได้

:มีให้บริการ

:สามารถใช้ได้เมื่อบินคลาส J บนเส้นทางภายในประเทศของ JAL เท่านั้น

:ไม่มีให้บริการ

:บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

:สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน

การบริการ DIAMOND JGC PREMIER SAPPHIRE CRYSTAL JGC
oneworld
Sapphire

สมาชิก
JMB/
JALCARD


DIAMOND ไม่มีให้บริการ SAPPHIRE ไม่มีให้บริการ CRYSTAL ไม่มีให้บริการ

สมาชิก
JGC

JGC DIAMOND JGC PREMIER
*1
JGC SAPPHIRE JGC CRYSTAL ไม่มีให้บริการ JGC oneworld Sapphire
สถานะลำดับขั้น oneworld

Emerald

Emerald

Sapphire

Sapphire

Ruby

Sapphire

การบริการเกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง
เคาน์เตอร์สำหรับการจองโดยเฉพาะ บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ
การลงชื่อรอที่นั่งก่อน บริการแรก มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
บริการกำหนดที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้า - เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL- บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ มีให้บริการ
บริการกำหนดที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้า - เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL- บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ
บริการจองเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL ล่วงหน้า บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
บริการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL ล่วงหน้า บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การบริการเกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง
การเช็คอินก่อน บริการที่สอง มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการ*2บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
การเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อน บริการที่สอง มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
น้ำหนักสัมภาระพิเศษ บริการที่สอง เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*4
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*4
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 10 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*4
ประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษ บริการที่สอง มีให้บริการ*5
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
มีให้บริการ*5
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
ทางเข้า JAL Global Club (JGC) บริการที่สอง มีให้บริการ*5
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
มีให้บริการ*5
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
มีให้บริการ*5
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
มีให้บริการ*5
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
- มีให้บริการ*5
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
ช่องบริการด่วนสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย บริการที่สอง มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน*6
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*7
มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน*6
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*7
มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน*6
มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน*6
ไม่มีให้บริการ มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน*6
การเข้าใช้ห้องรับรองชั้นเฟิร์สคลาสของ JAL บริการที่สอง มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การใช้ห้องรับรอง DIAMOND/PREMIER บริการที่สอง มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การเข้าใช้ห้องรับรองเมื่อแสดงบัตร บริการที่สอง มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
ไม่มีให้บริการ มีให้บริการ
สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคน
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
การขึ้นเครื่องบินก่อน-เที่ยวบินระหว่างประเทศ- บริการที่สอง มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการ มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
การขึ้นเครื่องบินก่อน-เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น- บริการที่สอง มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ มีให้บริการ
การขอรับสัมภาระก่อน บริการที่สอง มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 Only available when flying in Class J on JAL domestic routes.*9 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8
โบนัสไมล์สะสม (โบนัส Mile-Up)
อเมริกันแอร์ไลน์ บริการแรก 1.3 1.05 1.05 0.55 0.55 35%*10
บริติชแอร์เวย์ บริการแรก 1 1 1 0.5 0.25 35%*10
ไอเบอเรีย บริการแรก 1 1 0.5 0.5 0.25 35%*10
บริการอื่นๆ
รางวัลบัตรโดยสาร DIAMOND บริการแรก มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การขยายวันหมดอายุของไมล์สะสม *11 มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การจองสินค้าที่จำหน่ายบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
Airline Pilot Experience บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
สินค้า JAL Totteoki-no-Ippin ที่จำหน่ายเฉพาะช่วงเวลา บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
โปรโมชั่นบัตรของขวัญแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ Shilla Duty Free บริการที่สอง มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ
การเลือกบริการ JMB DIAMOND/JGC PREMIER บริการที่สาม มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
 • *1เมื่อคุณสมบัติครบที่กำหนด เราจะเสนอบริการ JGC Premierให้กับสมาชิก JGC ใหม่ตั้งแต่ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังสมัครสมาชิก JGC (ต้องสมัครสมาชิก JGC เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของปีหลังจากคุณสมบัติครบ)
 • *2การเช็คอินก่อนใช้ได้กับเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นเมื่อบินคลาส J เท่านั้น และใช้ได้กับเส้นทางระหว่างประเทศเมื่อเดินทางจากสนามบินที่มีเคาน์เตอร์เช็คอิน JAL ชั้นธุรกิจเท่านั้น
 • *3เมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld ท่านจะได้รับสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มขึ้น เป็น สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเพิ่ม 1 ใบ หรือ สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 20 กก.
 • *4เมื่อบินชั้นประหยัดกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

  ระบบจำนวนชิ้น: สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเพิ่ม 1 ชิ้น (สูงสุด 23 กก. ต่อชิ้น) โดยมีสัมภาระรวมทั้งหมดไม่เกิน 2 ชิ้น

  • *บริการนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีที่อนุญาตให้มีสัมภาระได้ 2 ชิ้น ระบบน้ำหนัก: สัมภาระที่อนุญาต + 15 กก.
 • *5สนามบินฮาเนดะ (ภายในประเทศญี่ปุ่น), สนามบินอิตามิ, สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่, สนามบินฟูกุโอกะ, สนามบินนาฮา (ที่สนามบินนาฮา จะมีบริการเฉพาะประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษเท่านั้น)
 • *6ใช้ได้เมื่อเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL จากสนามบินนาริตะ อาคาร 2 เท่านั้น
 • *7สนามบินที่ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆ หรือข้อตกลงท้องถิ่นกับผู้ให้บริการ Security Fast Track ทำให้บริการนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสมาชิกระดับ Emerald ในบางสนามบินไม่ว่าจะเดินทางด้วยสายการบินใดก็ตาม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมบน หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่เว็บไซต์กลุ่มพันธมิตร oneworld
 • *8ไม่สามารถใช้ได้บนเที่ยวบินที่ให้บริการโดยบริติช แอร์เวย์
 • *9สามารถใช้ได้เมื่อบินคลาส J บนเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL เท่านั้น
 • *10สามารถใช้บริการขอรับสัมภาระก่อนเมื่อเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นใน Class J
 • *11การขยายวันหมดอายุไมล์สะสมจะมีผลกับไมล์สะสมที่โดยปกติจะหมดอายุเมื่อถึงปลายเดือนของเดือนหลังจากได้รับสถานะ
 • *12Suspension of mileage expiration will take effect from miles that would normally expire at the end of the month following the month of Status qualification. FLY ON qualification date is the day on which the member meets the status qualification requirements based on FLY ON Points that are credited to the member's JMB account or the number of flights taken in one calendar year from January through December.
 • *จะมีข้อจำกัดบางประการสำหรับบริการ เที่ยวบิน และสนามบิน เมื่อบินกับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ JAL โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • *บริการของโปรแกรม FLY ON ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ JAL Global Club ได้
 • *บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • *บางบริการอาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld โดยขึ้นอยู่กับสายการบิน เส้นทาง หรือความพร้อมของสนามบิน

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top