สถานะบริการ

สิทธิประโยชน์พิเศษพร้อมบริการชั้นเฟิร์สคลาส โปรแกรม FLY ON คือโปรแกรมชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับสมาชิกที่เดินทางบ่อยของเรา บริการทั้งหมดต่อไปนี้จะให้บริการถึง 31 มีนาคมในปีที่สองหลังจากได้รับสถานะ

บริการแรก
บริการที่พร้อมให้บริการหลังสมาชิกได้รับสถานะประมาณหนึ่งสัปดาห์
บริการที่สอง
การบริการสำหรับสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่ได้รับบัตรสถานะ FLY ON หรือสถานะสมาชิกมีผลในแอป JAL
บริการที่สาม
บริการที่พร้อมให้บริการตั้งแต่ 1 เมษายนในปีถัดจากปีที่ได้รับสถานะ
 • *สมาชิก JMB ไดมอนด์ และ JGC พรีเมียร์ เท่านั้นจะใช้บริการที่สามได้

:มีให้บริการ

:สามารถใช้ได้เมื่อบินคลาส J บนเส้นทางภายในประเทศของ JAL เท่านั้น

:ไม่มีให้บริการ

:บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

:สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่าน

Notice

FLY ON status cards and JGC oneworld Sapphire cards are issued only upon request.

This page will open in a new windowInformation about requesting a status card

On/after July 1, 2023 (departure date), FLY ON members will start to receive FLY ON Program Mile-Up bonus on MH flights between Japan and Malaysia. Accumulation rate varies by FLY ON membership status level.

การบริการ DIAMOND JGC PREMIER SAPPHIRE CRYSTAL JGC
oneworld
Sapphire

สมาชิก
JMB/
JALCARD


DIAMOND ไม่มีให้บริการ SAPPHIRE ไม่มีให้บริการ CRYSTAL ไม่มีให้บริการ

สมาชิก
JGC

JGC DIAMOND JGC PREMIER
*1
JGC SAPPHIRE JGC CRYSTAL ไม่มีให้บริการ JGC oneworld Sapphire
สถานะลำดับขั้น oneworld

Emerald

Emerald

Sapphire

Sapphire

Ruby

Sapphire

การบริการเกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง
เคาน์เตอร์สำหรับการจองโดยเฉพาะ บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ
การลงชื่อรอที่นั่งก่อน บริการแรก มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
บริการกำหนดที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้า - เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL- บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ มีให้บริการ
บริการกำหนดที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้า - เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL- บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ
บริการจองเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL ล่วงหน้า บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
บริการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL ล่วงหน้า บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การบริการเกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง
การเช็คอินก่อน บริการที่สอง มีให้บริการAlso available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3 มีให้บริการAlso available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3 มีให้บริการAlso available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3 มีให้บริการAlso available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3 มีให้บริการ*2Also available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3 มีให้บริการAlso available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3
การเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อน บริการที่สอง มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
น้ำหนักสัมภาระพิเศษ บริการที่สอง เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*4
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*4
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*5
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*5
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 10 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*5
ประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษ บริการที่สอง มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
ทางเข้า JAL Global Club (JGC) บริการที่สอง มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
- มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
ช่องทางพิเศษสำหรับจุดตรวจรักษาความปลอดภัย บริการที่สอง มีให้บริการ
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*7
มีให้บริการ
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*7
ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การเข้าใช้ห้องรับรองชั้นเฟิร์สคลาสของ JAL บริการที่สอง มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การใช้ห้องรับรอง DIAMOND/PREMIER บริการที่สอง มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
เข้าใช้ห้องรับรองได้โดยการแสดงสถานะที่ถูกต้อง บริการที่สอง มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
ไม่มีให้บริการ มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
การขึ้นเครื่องบินก่อน-เที่ยวบินระหว่างประเทศ- บริการที่สอง มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการ มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
การขึ้นเครื่องบินก่อน-เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น- บริการที่สอง มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ มีให้บริการ
การขอรับสัมภาระก่อน บริการที่สอง มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 Only available when flying in Class J on JAL domestic routes.*9 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8
โบนัสไมล์สะสม (โบนัส Mile-Up) *12
อเมริกันแอร์ไลน์ บริการแรก 130% 105% 105% 55% 55% 35%*10
บริติชแอร์เวย์ บริการแรก 100% 100% 100% 50% 25% 35%*10
ไอเบอเรีย บริการแรก 100% 100% 50% 50% 25% 35%*10
Malaysia Airlines (Japan-Malaysia route) บริการแรก 50% 50% 35% 35% 25% 35%*10
บริการอื่นๆ
รางวัลบัตรโดยสาร DIAMOND บริการแรก มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การขยายวันหมดอายุของไมล์สะสม *11 มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การจองสินค้าที่จำหน่ายบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
Airline Pilot Experience บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
สินค้า JAL Totteoki-no-Ippin ที่จำหน่ายเฉพาะช่วงเวลา บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
โปรโมชั่นบัตรของขวัญแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ Shilla Duty Free บริการที่สอง มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ
การเลือกบริการ JMB DIAMOND/JGC PREMIER บริการที่สาม มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
 • *1เมื่อคุณสมบัติครบที่กำหนด เราจะเสนอบริการ JGC Premierให้กับสมาชิก JGC ใหม่ตั้งแต่ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังสมัครสมาชิก JGC (ต้องสมัครสมาชิก JGC เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของปีหลังจากคุณสมบัติครบ)
 • *2การเช็คอินก่อนใช้ได้กับเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นเมื่อบินคลาส J เท่านั้น และใช้ได้กับเส้นทางระหว่างประเทศเมื่อเดินทางจากสนามบินที่มีเคาน์เตอร์เช็คอิน JAL ชั้นธุรกิจเท่านั้น
 • *3บริการเช็คอินก่อนจะพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกสถานะเท่านั้นเมื่อบินไปกับเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
 • *4เมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld ท่านจะได้รับสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มขึ้น เป็น สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเพิ่ม 1 ใบ หรือ สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 20 กก.
 • *5เมื่อบินชั้นประหยัดกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

  ระบบจำนวนชิ้น: สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเพิ่ม 1 ชิ้น (สูงสุด 23 กก. ต่อชิ้น) โดยมีสัมภาระรวมทั้งหมดไม่เกิน 2 ชิ้น

  • *บริการนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีที่อนุญาตให้มีสัมภาระได้ 2 ชิ้น ระบบน้ำหนัก: สัมภาระที่อนุญาต + 15 กก.
 • *6สนามบินฮาเนดะ (ภายในประเทศญี่ปุ่น), สนามบินอิตามิ, สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่, สนามบินฟูกุโอกะ, สนามบินนาฮา (ที่สนามบินนาฮา จะมีบริการเฉพาะประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษเท่านั้น)
 • *7สนามบินที่ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆ หรือข้อตกลงท้องถิ่นกับผู้ให้บริการช่องทางพิเศษบริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัย บริการนี้จึงไม่สามารถใช้ได้กับสมาชิกระดับเอเมอรัลด์ในบางสนามบินไม่ว่าจะเดินทางด้วยสายการบินใดก็ตาม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมบนThis page will open in a new windowเว็บไซต์กลุ่มพันธมิตร oneworld
 • *8ไม่สามารถใช้ได้บนเที่ยวบินที่ให้บริการโดยบริติช แอร์เวย์
 • *9สามารถใช้ได้เมื่อบินคลาส J บนเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL เท่านั้น
 • *10สามารถใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตร JAL Global Club JALCARD (CLUB-A หรือสูงกว่า) เท่านั้น
 • *11การขยายวันหมดอายุของไมล์สะสมจะมีผลกับไมล์สะสมที่โดยปกติจะหมดอายุเมื่อถึงปลายเดือนของเดือนหลังจากได้รับสถานะ วันที่ได้รับสถานะ FLY ON คือวันที่สมาชิกทำตามข้อกำหนดของสถานะ โดยจะเป็นไปตามคะแนน FLY ON ที่สมาชิกได้รับในบัญชี JMB หรือตามจำนวนเที่ยวบินในปีปฏิทินก่อนหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม
 • *12Mile UP Bonus is awarded for JAL Group flights, American Airlines (AA) flights, British Airways (BA) flights, Iberia(IB) flights and Malaysia Airlines (MH) flights (on/after July 1, 2023/ between Japan and Malaysia route only).
 • *จะมีข้อจำกัดบางประการสำหรับบริการ เที่ยวบิน และสนามบิน เมื่อบินกับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ JAL โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • *บริการของโปรแกรม FLY ON ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ JAL Global Club ได้
 • *บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • *บางบริการอาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld โดยขึ้นอยู่กับสายการบิน เส้นทาง หรือความพร้อมของสนามบิน
 • *When flying on JAL Group flights, oneworld alliance member flights, or codeshare flights operated by partner airlines, airport services are also available by displaying a valid membership status on the relevant app's screen and presenting it to the relevant airport staff.
  This page will open in a new windowHow to display your membership status on JAL's apps

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top