รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

ประกาศสำคัญ

ปิด

ข้อมูลสำคัญ

ปิด

Please scroll horizontally.

การเปลี่ยน/คืนรางวัลหลังแลกรับไมล์สะสม

การเปลี่ยนแปลงการจอง

ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล หากท่านต้องการเปลี่ยนการจอง ท่านต้องยกเลิกและขอคืนเงินการจองการอัพเกรด แล้วทำการจองการอัพเกรดใหม่

การยกเลิก/คืน

ท่านสามารถคืนรางวัลการอัพเกรดที่ยังไม่ได้ใช้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการคืน

  • จะไม่มีการคืนไมล์สะสมในกรณีที่ท่านไม่ได้ขึ้นเที่ยวบินที่จองไว้
  • จะไม่มีการคืนไมล์สะสมกลับเข้าบัญชีของท่านถ้าไมล์สะสมนั้นได้หมดอายุไปแล้วขณะที่ท่านขอคืน
  • ท่านสามารถใช้บริการคืนสิทธิ์ไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีการยกเลิกรางวัลการอัพเกรดที่ยังไม่ได้ใช้หลังจากไมล์สะสมถูกหักไปแล้ว

เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก/คืน

開く

Please scroll horizontally.