คำเตือนเมื่อแลกไมล์สะสม

การยกเลิกและการคืนเงิน

 • เมื่อแลกไมล์สะสมแล้ว จะไม่มีการคืนไมล์สะสมกลับเข้าบัญชีเดิม

  ไมล์สะสมที่ถูกหักผ่านการออกรางวัลหรือการสมัครบัตรโดยสารไม่สามารถคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ แม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้รางวัลนั้นก็ตาม ยกเว้นรายการที่อยู่ภายใต้ “การคืนเงินรางวัลที่ไม่ได้ใช้งาน” ด้านล่าง

 • การคืนเงินรางวัลที่ไม่ได้ใช้งาน

  ในบางกรณี ท่านอาจคืนไมล์ที่เรียกเก็บกลับเข้าบัญชี JMB เดิมได้ โดยบริการนี้จะใช้ได้ในกรณีที่ได้มีการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลหรือรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารไว้แล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน

Refundable awards Cancellation/Refund charge Validity of reinstated mileage
Unused award tickets Domestic Award Tickets JPY3,100* (For flights departing on or before April 11, 2023)
JPY1,000* (For flights departing on or after April 12, 2023)
The original validity period applies
International Award Tickets
Partner Airlines Award Tickets
JPY3,100*
Unused upgrade awards
*Please note the deadline for cancellations / refunds.
No refund charge

*โปรดดูเวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืน

 • *Members in regions other than Japan: Local currency equivalent to JPY3,100 (JPY1,000 for Domestic Award Tickets for flight departing on or after April 12, 2023) .
  The refund charge does not apply to infants who travel on a JAL International Award Ticket and share a seat with an accompanying passenger.
 • *ในกรณีที่เป็นบัตรโดยสารตามรายการด้านล่าง จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการคืนเงิน (คิดภาษี) เป็นค่าธรรมเนียมการยกเลิก (ไม่คิดภาษี)
  บัตรโดยสารรางวัลภายในประเทศ: เที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/หลังจากวันที่ 12 เมษายน 2023
  บัตรโดยสารรางวัลระหว่างประเทศ: บัตรโดยสารที่คืนเงินเมื่อวันที่/หลังจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2022
 • รางวัลที่คืนทั้งหมดต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆ และต้องคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ที่ออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล ไม่สามารถทำการคืนได้หลังวันออกเดินทางของเที่ยวบินแรก
 • การไม่มาขึ้นเที่ยวบินที่จองจะทำให้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลใช้ไม่ได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลจะไม่สามารถคืนเป็นเงินให้บัญชีเดิม หรือแลกเป็นรางวัลอื่นได้
 • จะไม่สามารถคืนสิทธิ์ไมล์หากหมดอายุ ณ เวลาที่ขอการคืนสิทธิ์ไมล์
 • ในกรณีที่ขอคืนรางวัลหลายรายการที่แลกด้วยบัญชี JMB เดียวกันในครั้งเดียว จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสำหรับทุกรางวัลที่คืน นอกจากนี้ ในกรณีที่ขอคืนรางวัลสำหรับผู้โดยสารสองคนหรือมากกว่า เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสำหรับผู้โดยสารแต่ละคน
 • ค่าธรรมเนียมการคืนสามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต
 • หากบัตรโดยสารเที่ยวบิน (ค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB) ที่ซื้อร่วมกับบัตรโดยสารรางวัลระหว่างประเทศของ JAL (เที่ยวเดียว) ได้ใช้งานไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินคืน

[บัตรโดยสารภายในประเทศจากการแลกไมล์] การคืนเงินค่าธรรมเนียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสารภายในประเทศ (PFC) (สําหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2023 เป็นต้นไป)

 • PFC สามารถขอคืนเงินได้หากเที่ยวบินทุกเที่ยวบินที่ระบุบนบัตรโดยสารจากการแลกไมล์ยังไม่ได้ใช้เดินทาง
 • PFC ที่ชําระด้วยบัตรเครดิตจะได้รับการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเดิมที่ใช้ในการชําระเงิน

[บัตรโดยสารระหว่างประเทศจากการแลกไมล์] การคืนเงินภาษี

 • หากมีการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี (เช่น ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียมประกันภัย) ด้วยบัตรเครดิต การคืนเงินจะคืนกลับไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ในตอนแรก

  เปิดในหน้าต่างใหม่เวลาที่ใช้สำหรับการคืน

 • แม้ว่าจะไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมสําหรับบัตรโดยสารจากการแลกไมล์ที่ใช้แล้วบางส่วนได้ แต่จะยอมรับคําขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและภาษี สำหรับการขอคืน ถ้าไมล์สะสมที่ใช้สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปแล้วมีจำนวนสูงกว่าไมล์สะสมที่ถูกหักไปเพื่อแลกรางวัลบัตรโดยสาร ในกรณีนี้สามารถหักส่วนต่างจากบัญชีได้
 • โปรดทราบว่าจะไม่สามารถคืนเงินที่ชำระด้วยคูปองของ JALได้

[รางวัลอัปเกรดระหว่างประเทศของ JAL] เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / การขอคืนรางวัลอัปเกรด

 • เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืน : 
 • 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของท่าน (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง)*
  • *จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาทำการของศูนย์ให้บริการในแต่ละภูมิภาค

Exceptions :

 • เมื่อท่านเปลี่ยนรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของชั้นประหยัดพรีเมียมที่จอง ไปเป็นชั้นธุรกิจในวันที่ออกเดินทาง
 • เมื่อท่านยกเลิกบัตรโดยสารที่ซื้อ หรือเปลี่ยนการจอง

การยกเลิกและคืนรางวัลบนเว็บไซต์ JAL

โปรดทราบว่าอาจมีข้อจำกัดบางอย่างสำหรับการยกเลิก/คืนรางวัลบนเว็บไซต์ JAL

 • JAL Domestic Award Tickets

  โปรดทำการขอยกเลิก/คืนบนเว็บไซต์ JAL ไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนการเดินทางของเที่ยวบินแรกในกำหนดการเดินทางของคุณ
  หากมีเวลาก่อนออกเดินทางไม่ถึง 20 นาที โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งเที่ยวบินภายในประเทศด้วยรางวัลของ JMB

 • บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL

  อนุญาตให้ทำการยกเลิก/การคืนเงินผ่านเว็บไซต์ของ JAL ได้จนถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
  แม้ว่าจะไม่สามารถคืนไมล์สะสมสําหรับบัตรโดยสารจากการแลกไมล์ที่ใช้แล้วบางส่วนได้ แต่จะยอมรับคําขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและภาษี

 • รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

  ไม่สามารถยกเลิก/คืนรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL บนเว็บไซต์ JAL ได้

 • บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร

  อนุญาตให้ทำการยกเลิก/การคืนเงินผ่านเว็บไซต์ของ JAL ได้จนถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง ยกเว้นบัตรโดยสารดังต่อไปนี้
  แม้ว่าจะไม่สามารถคืนไมล์สะสมสําหรับบัตรโดยสารจากการแลกไมล์ที่ใช้แล้วบางส่วนได้ แต่จะยอมรับคําขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและภาษี

  Jetstar Japan : เที่ยวบินระหว่างประเทศ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top