คำเตือนเมื่อแลกไมล์สะสม

การยกเลิกและการคืนเงิน

 • เมื่อแลกไมล์สะสมแล้ว จะไม่มีการคืนไมล์สะสมกลับเข้าบัญชีเดิม

  ไมล์สะสมที่ถูกหักออกจากบัญชี JMB เพื่อการขอแลกรางวัลจะไม่สามารถแลกคืนเข้าบัญชีเดิมได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ ไม่ว่าจะขอรับไมล์สะสมคืนก่อนมีการออกรางวัล หรือไม่มีการใช้รางวัลก็ตาม

 • บริการคืนไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

  ในบางกรณี ท่านอาจคืนไมล์ที่เรียกเก็บกลับเข้าบัญชี JMB เดิมได้ โดยบริการนี้จะใช้ได้ในกรณีที่ได้มีการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลหรือรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารไว้แล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน

รางวัลที่สามารถคืนได้ ค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนรางวัล อายุการใช้งานของไมล์สะสมที่ได้คืน
บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลที่ไม่ได้ใช้งาน ¥3,100 (รวมภาษี)* ใช้อายุการใช้งานดั้งเดิมของไมล์สะสม
รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารที่ไม่ได้ใช้งาน
*โปรดดูเวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืน
ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการคืน
 • *สมาชิกในภูมิภาคอื่นนอกจากญี่ปุ่น: ค่าเงินท้องถิ่นเทียบเท่า ¥3,100 ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสำหรับทารกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL ที่นั่งกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง
 • รางวัลที่คืนทั้งหมดต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆ และต้องคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ที่ออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล ไม่สามารถทำการคืนได้หลังวันออกเดินทางของเที่ยวบินแรก
 • การไม่มาขึ้นเที่ยวบินที่จองจะทำให้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลใช้ไม่ได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลจะไม่สามารถคืนเป็นเงินให้บัญชีเดิม หรือแลกเป็นรางวัลอื่นได้
 • จะไม่สามารถคืนสิทธิ์ไมล์หากหมดอายุ ณ เวลาที่ขอการคืนสิทธิ์ไมล์
 • ในกรณีที่ขอคืนรางวัลหลายรายการที่แลกด้วยบัญชี JMB เดียวกันในครั้งเดียว จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสำหรับทุกรางวัลที่คืน นอกจากนี้ ในกรณีที่ขอคืนรางวัลสำหรับผู้โดยสารสองคนหรือมากกว่า เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสำหรับผู้โดยสารแต่ละคน
 • ค่าธรรมเนียมการคืนสามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต
  เมื่อโทรหาฝ่ายสำรองที่นั่งด้วยรางวัลของ JMB ที่ญี่ปุ่น ท่านจะต้องยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตโดยการป้อนหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และรหัสความปลอดภัยบนโทรศัพท์ของท่านเนื่องจากเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย
  โปรดส่งคืนรางวัลที่ฝ่ายสำรองที่นั่งด้วยรางวัล/ศูนย์ JMB สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งคืน (ยกเว้น E-ticket)
 • ไม่สามารถคืนไมล์สะสมได้เมื่อได้มีการเดินทางสำหรับค่าโดยสาร JMB เที่ยวเดียวที่ใช้ร่วมกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL เที่ยวเดียว
 • แม้จะไม่มีการคืนไมล์สะสมสำหรับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลที่เดินทางไปแล้วบางเที่ยว ท่านสามารถขอคืนภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกัน และค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นๆ ได้ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการคืนแล้ว โปรดทราบว่าการชำระเงินด้วยคูปอง JAL หรือคะแนน e JAL (คะแนน e JAL ที่ใช้ชำระในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น)ไม่สามารถคืนเงินได้ สำหรับการขอคืน ถ้าไมล์สะสมที่ใช้สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปแล้วมีจำนวนสูงกว่าไมล์สะสมที่ถูกหักไปเพื่อแลกรางวัลบัตรโดยสาร ในกรณีนี้สามารถหักส่วนต่างจากบัญชีได้

เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืนรางวัลอัพเกรด

 • เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืน : 
 • 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของท่าน (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง)*
  • *จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาทำการของศูนย์ให้บริการในแต่ละภูมิภาค

Exceptions :

 • เมื่อท่านเปลี่ยนรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของชั้นประหยัดพรีเมียมที่จอง ไปเป็นชั้นธุรกิจในวันที่ออกเดินทาง
 • เมื่อท่านยกเลิกบัตรโดยสารที่ซื้อ หรือเปลี่ยนการจอง

การยกเลิกและคืนรางวัลบนเว็บไซต์ JAL

โปรดทราบว่าอาจมีข้อจำกัดบางอย่างสำหรับการยกเลิก/คืนรางวัลบนเว็บไซต์ JAL
และโปรดทราบว่าข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL และบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB เป็นข้อมูลสำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นเท่านั้น

เปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลที่ออกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2017 หรือก่อนหน้า สามารถดูได้ที่นี่

 • บัตรโดยสารภายในประเทศที่เป็นรางวัลของสายการบิน JAL Group

  โปรดทำการขอยกเลิก/คืนบนเว็บไซต์ JAL ไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนการเดินทางของเที่ยวบินแรกในกำหนดการเดินทางของคุณ
  หากมีเวลาก่อนออกเดินทางไม่ถึง 20 นาที โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งเที่ยวบินภายในประเทศด้วยรางวัลของ JMB

 • บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL

  การยกเลิก/คืนสามารถทำได้บนเว็บไซต์ JAL ได้ในกรณีที่บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลเป็น E-ticket ที่ถูกยกเลิกก่อนเริ่มเดินทางเท่านั้น
  ไม่สามารถยกเลิก/คืนเป็นบางส่วนได้ บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL สามารถยกเลิก/คืนได้จนถึงเวลา 23:59 (ตามเวลาเมืองที่ออกเดินทาง) ของวันก่อนวันเริ่มเดินทาง

 • รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

  ไม่สามารถยกเลิก/คืนรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL บนเว็บไซต์ JAL ได้

 • บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร

  การยกเลิก/คืนสามารถทำได้บนเว็บไซต์ JAL ได้ในกรณีที่บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลเป็น E-ticket ที่ถูกยกเลิกก่อนเริ่มเดินทางเท่านั้น ยกเว้นตั๋วต่อไปนี้
  ไม่สามารถยกเลิก/คืนเป็นเฉพาะบางส่วนได้ บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลสายการบินพันธมิตร JMB สามารถยกเลิก/คืนเงินได้จนถึง 23.59 น. (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ในวันที่ออกเดินทาง

  China Eastern Airlines : เส้นทางบินในประเทศจีน (รวมถึงฮ่องกงและมาเก๊า)
  Jetstar Japan : เที่ยวบินระหว่างประเทศ

 • *ในกรณีชำระค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลงและภาษีต่างๆ ด้วยบัตรเครดิต การคืนเงินจะคืนกลับไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ในตอนแรก การคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 เดือน

  เปิดในหน้าต่างใหม่เวลาที่ใช้สำหรับการคืน

  โปรดทราบว่าจะไม่สามารถคืนเงินที่ชำระด้วยคูปองของ JALได้

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top