คำเตือนเมื่อแลกไมล์สะสม

ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล

สมาชิก JMB คู่สมรสของสมาชิก JMB ญาติภายในลำดับสองของสมาชิก JMB และคู่สมรสของพี่/น้องของคู่สมรสของสมาชิก JMB สามารถนำรางวัลไปใช้ได้

 • *ญาติที่มีนามสกุลต่างกับสมาชิก JMB อาจต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับสมาชิก JMB

คำเตือนเมื่อแลกไมล์สะสมเป็นรางวัล

เมื่อแลกรางวัล ไมล์สะสม JMB จะไม่สามารถใช้ร่วมกับไมล์สะสมของสมาชิกในครอบครัว หรือไมล์สะสมจากโปรแกรมสะสมไมล์ของบริษัทอื่นได้

สมาชิก JMB ไม่สามารถรวมไมล์สะสมกับสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนในการแลกรางวัล
นอกจากนี้ ไมล์สะสม JMB ยังไม่สามารถใช้ร่วมกับไมล์สะสมจากโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินอื่น (รวมถึงโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินพันธมิตรของ JMB) ในการแลกรางวัล
อย่างไรก็ตาม สมาชิก JALCARD Family Program และสมาชิก JAL Family Club สามารถรวมไมล์สะสมกับครอบครัวได้เพื่อแลกรางวัล
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ JALCARD Family Program และ JAL Family Club

เปิดในหน้าต่างใหม่JALCARD Family Program
เปิดในหน้าต่างใหม่JAL Family Club

เด็กและผู้ใหญ่ต้องใช้จำนวนไมล์สะสมจำนวนเท่ากัน

รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะต้องมีจำนวนไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่
อย่างไรก็ตาม รางวัลบัตรโดยสารสำหรับทารกที่ใช้ที่นั่งร่วมกับผู้ใหญ่จะคิดที่ 10% ของระดับไมล์สะสมของผู้ใหญ่ที่สมัครใช้บริการ ระดับไมล์สะสมของทารกนี้จะนำมาใช้เมื่อผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางได้แลกรางวัลประเภทเดียวกัน
โปรดดูกฎและเงื่อนไขของ JMB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลสำหรับทารก

เปิดในหน้าต่างใหม่กฎและเงื่อนไขของ JMB

สำหรับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับสายการบินพันธมิตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง

ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของสมาชิก JMB หรือผู้ที่ใช้รางวัล

ภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงภาษีสนามบินขาออกและขาเข้า ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันที่มีเรียกเก็บสำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลหรือรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารจะเรียกเก็บจากสมาชิก JMB หรือผู้ที่ใช้รางวัล

เปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

 • *ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันของสายการบินพันธมิตรอาจแตกต่างจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเที่ยวบินของ JAL

วิธีการขอและรับรางวัล

วิธีการขอและการรับรางวัล และเวลาสิ้นสุดการขอและการรับรางวัลอาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละรางวัล
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากรางวัลที่เกี่ยวข้อง

 • สมาชิก JMB ต้องเป็นผู้ขอรางวัลทั้งหมด

  ไม่ว่าผู้ใช้รางวัลจะเป็นใครก็ตาม สมาชิก JMB ต้องเป็นผู้ขอรางวัลเท่านั้น เราจะไม่รับการขอรางวัลจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก JMB
  อย่างไรก็ตาม เมื่อสมาชิก JMB ไม่สามารถทำการขอรางวัลได้ สมาชิก JMB สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนได้ล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนแล้ว ตัวแทนจะสามารถทำการขอรับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล ดูและแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้กับ JMB และดำเนินการอื่นๆ แทนสมาชิก JMB ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากลิงก์

  การลงทะเบียนตัวแทน JMB

 • หากเป็นไปได้ โปรดวางแผนการขอรางวัลแต่เนิ่นๆ

  ต้องแลกไมล์สะสมก่อนหมดอายุเท่านั้น เมื่อใช้ไมล์สะสมที่ใกล้หมดอายุ การขอรางวัลจะต้องทำภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ไมล์สะสมนั้นหมดอายุ เราจะปฏิเสธการขอหลังจากวันหมดอายุ
  หากเป็นไปได้ โปรดส่งคำขอทันทีที่ท่านวางแผนการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

  เปิดในหน้าต่างใหม่ฝ่ายสำรองที่นั่งด้วยรางวัล

  * เวลาหมดอายุของไมล์สะสมจะยึดตามเวลาประเทศญี่ปุ่น

*หากต้องการดูเอกสาร PDF ท่านต้องติดตั้ง Adobe Reader ไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน
เกี่ยวกับ PDF

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการใช้รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
นอกจากนี้ จะมีการใช้เงื่อนไขบริการขนส่งภายในประเทศหรือเงื่อนไขบริการขนส่งระหว่างประเทศเมื่อบินด้วยเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL Group หรือเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top