รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

ไมล์สะสมที่กำหนด

โปรดดูตารางรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

ตารางรางวัลบัตรโดยสาร (สำหรับสมาชิกในภูมิภาคอเมริกา)

  • ไมล์สะสมที่กำหนดทั้งหมดสําหรับการเดินทางแบบไปกลับเป็นผลรวมของไมล์สะสมที่กำหนดสําหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียวที่เกี่ยวข้อง
  • ในหนึ่งการเดินทางสามารถรวมชั้นโดยสารที่แตกต่างกันได้ ยกเว้นชั้นเฟิร์สคลาส ชั้นเฟิร์สคลาสสามารถรวมกับชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้น
  • อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับโปรโมชั่นรางวัลบัตรโดยสารที่ใช้ไมล์สะสมน้อยกว่าไมล์พื้นฐานที่กำหนด
  • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องมีไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม รางวัลบัตรโดยสารสำหรับทารกที่ใช้ที่นั่งร่วมกับผู้ใหญ่จะออกในราคาที่ 10 % ของระดับไมล์สะสมของผู้ใหญ่ที่สมัครใช้บริการ ระดับไมล์สะสมของทารกนี้จะนำมาใช้เมื่อผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางได้แลกรางวัลประเภทเดียวกัน
  • ภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงภาษีสนามบินขาออกและขาเข้า ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันที่มีเรียกเก็บสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL จะเรียกเก็บจากสมาชิก JMB หรือผู้ที่ใช้รางวัล

อายุการใช้งาน

รางวัลบัตรโดยสารสามารถใช้กับเที่ยวบินที่จองไว้เท่านั้น
การไม่เดินทางบนเที่ยวบินที่จองในวันที่จองจะเป็นผลให้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารถูกยึดคืน ในกรณีนี้ จะไม่มีการคืนไมล์สะสมและไม่สามารถแลกเป็นรางวัลอื่นได้

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม