บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)

  • *สามารถจองรางวัลได้ที่ฝ่ายสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB เท่านั้น

Important Information

Jetstar Japan requires that all passengers, including children and infants traveling with an adult, provide valid photographic identification. Expired identification will not be accepted. Accepted forms of photographic identification include:
Juki-card with photo (Basic Resident Register Card), valid passport, driver’s license, Government issued photo identification, student identification

ไมล์สะสมที่กำหนด

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพํานักอาศัยเพื่อดูไมล์สะสมที่กำหนด

  • เมื่อขอรับรางวัลแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเส้นทางบินได้ (เช่นเปลี่ยนจาก 1 เป็น 2 เส้นทางบิน หรือ 2 เป็น 1 เส้นทางบิน) ในการเปลี่ยนรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (1 เส้นทางบิน) เป็นแบบไปกลับ (2 เส้นทางบิน) ท่านต้องขอบัตรโดยสารใหม่หลังจากยกเลิกบัตรโดยสารเดิม หรือขอบัตรโดยสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ร่วมกับบัตรโดยสารเดิม หากท่านต้องการยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางเดียว (1 เส้นทางบิน) ของบัตรโดยสารแบบไปกลับ (2 เส้นทางบิน) จะไม่สามารถคืนส่วนต่างไมล์สะสมที่ใช้ได้
  • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องมีจำนวนไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่ ทารกที่แบ่งที่นั่งกับผู้ใหญ่ไม่สามารถเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลได้ โดยต้องซื้อบัตรโดยสารในอัตราสำหรับทารกในชั้นเดียวสารเดียวกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง
    • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสายการบินพันธมิตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลมีอายุการใช้งานได้นานหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นเดินทาง (ต้องเริ่มเดินทางภายใน 1 ปีนับจากวันออกบัตรโดยสาร)
สามารถใช้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลบนเที่ยวบินและวันที่ที่สำรองไว้เดิมเท่านั้น การไม่เดินทางบนเที่ยวบินที่จองในวันที่จองจะเป็นผลให้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลถูกยกเลิก ในกรณีนี้ จะไม่มีการคืนไมล์สะสม และบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลนั้นจะไม่สามารถแลกเป็นรางวัลอื่นได้

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top