บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)

 • *สามารถจองรางวัลได้ที่ฝ่ายสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ

ในการเดินทางกับ Jetstar Japan ผู้โดยสารทั้งหมด รวมถึงเด็กและทารกที่เดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตนที่มีภาพถ่าย ไม่สามารถใช้หลักฐานยืนยันตนที่หมดอายุแล้วได้ หลักฐานยืนยันตนที่สามารถใช้ได้มีดังนี้
บัตร Juki ที่มีรูป (บัตรทะเบียนการเป็นผู้พำนักพร้อมภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และบัตรนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ

Notice

 • On/After April 1, 2019, reservations for International flight will be accepted from 10:00 am (JST), 360 days prior to departure.

  verrà aperta in una nuova finestraChange of international flight reservation period

 • On/after December 19, 2018, bookings for Jetstar Japan domestic Award Tickets are available through JAL website.
 • Some services are temporarily unavailable at the moment affected by the migration of Passenger Service System implemented on November 16, 2017 (Thu) (Japan Time). Please see the following page for the details.

  verrà aperta in una nuova finestraCurrently unavailable services

ไมล์สะสมที่กำหนด

โปรดเลือกภูมิภาคที่สมัครสมาชิกของท่านเพื่อดูไมล์สะสมที่กำหนด

 • เมื่อขอรับรางวัลแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเส้นทางบินได้ (เช่นเปลี่ยนจาก 1 เป็น 2 เส้นทางบิน หรือ 2 เป็น 1 เส้นทางบิน) ในการเปลี่ยนรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (1 เส้นทางบิน) เป็นแบบไปกลับ (2 เส้นทางบิน) ท่านต้องขอบัตรโดยสารใหม่หลังจากยกเลิกบัตรโดยสารเดิม หรือขอบัตรโดยสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ร่วมกับบัตรโดยสารเดิม หากท่านต้องการยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางเดียว (1 เส้นทางบิน) ของบัตรโดยสารแบบไปกลับ (2 เส้นทางบิน) จะไม่สามารถคืนส่วนต่างไมล์สะสมที่ใช้ได้
 • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องมีจำนวนไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่ ทารกที่แบ่งที่นั่งกับผู้ใหญ่ไม่สามารถเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลได้ โดยต้องซื้อบัตรโดยสารในอัตราสำหรับทารกในชั้นเดียวสารเดียวกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง
  • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสายการบินพันธมิตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง
 • น้ำหนักสัมภาระฟรี 20 กก. (สัมภาระเช็คอิน) สำหรับรางวัลภายในประเทศของ Jetstar Japan
 • น้ำหนักสัมภาระฟรี 23 กก./ชิ้น (สัมภาระเช็คอิน) สำหรับรางวัลระหว่างประเทศของ Jetstar Japan
 • รางวัลระหว่างประเทศของ Jetstar Japan รวมบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีในเที่ยวบิน

ระยะเวลา

บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลมีอายุการใช้งานได้นานหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นเดินทาง (ต้องเริ่มเดินทางภายใน 1 ปีนับจากวันออกบัตรโดยสาร)
สามารถใช้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลบนเที่ยวบินและวันที่ที่สำรองไว้เดิมเท่านั้น การไม่เดินทางบนเที่ยวบินที่จองในวันที่จองจะเป็นผลให้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลถูกยกเลิก ในกรณีนี้ จะไม่มีการคืนไมล์สะสม และบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลนั้นจะไม่สามารถแลกเป็นรางวัลอื่นได้

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top