รางวัลบัตรโดยสารของ oneworld

 • *สามารถจองรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์จองด้วยรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศจาก JMB/ศูนย์ JMB เท่านั้น

Notice

 • LATAM Airlines will leave the oneworld alliance on May 1, 2020.
  Effective May 1, 2020, new bookings for oneworld Award Tickets with LATAM Airlines (LA/JJ/XL/4M) flight sectors will not be accepted. Already booked/ticketed oneworld Award tickets are valid as booked. Please note that on/after May 1, 2020, LATAM Airlines (LA/JJ/XL/4M) flight changes will be accepted only by JMB Award Reservations Desk/JMB Center and not through the JAL website.
 • Some services are temporarily unavailable at the moment on the JAL website. Please see the following page for the details.

  s'ouvre dans une nouvelle fenêtreCurrently unavailable services

การเปลี่ยนแปลงรางวัลบัตรโดยสารหลังแลกรับไมล์สะสม (ออกบัตรโดยสาร)

ได้รับสิทธิ์

การเปลี่ยนแปลงวันที่และหมายเลขเที่ยวบินสามารถทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก่อนการเดินทาง หลังการเดินทาง
เวลาสิ้นสุดของการเปลี่ยนการจองบนเว็บไซต์ JAL 48 ชั่วโมง (เวลาออกเดินทางในเมือง) ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินแรกของกำหนดการเดินทางเก่าหรือเที่ยวบินใหม่แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใด (1) 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางใหม่และ (2) 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไป (เวลาออกเดินทางจากเมือง)
เวลาสิ้นสุดของการเปลี่ยนการจองผ่านโทรศัพท์ ก่อนเวลาเที่ยวบินออก (ของกำหนดการเดินทางเดิมหรือใหม่ แล้วแต่ว่ากำหนดการเดินทางใดมาก่อน) ก่อนเวลาเที่ยวบินออก (ของกำหนดการเดินทางเดิมหรือใหม่ แล้วแต่ว่ากำหนดการเดินทางใดมาก่อน)
เงื่อนไขการเปลี่ยนบัตรโดยสาร อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง หากกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่การออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง หากกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันเริ่มต้นเดินทาง

เปิดในหน้าต่างใหม่แปลงเวลาเมืองที่ออกเดินทางเป็นเวลาท้องถิ่นของท่าน (สามารถเลือกเวลาเมืองที่ต้องการแปลงได้สำหรับบางเมืองเท่านั้น)

 • *ท่านอาจได้รับการขอให้ชำระส่วนต่างของค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • *การจองต่อไปนี้ไม่สามารถจองผ่านเว็บไซต์ JAL ได้ เพื่อรับความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ เปิดในหน้าต่างใหม่ เคาน์เตอร์จองด้วยรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศจาก JMB/ศูนย์ JMB ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนเที่ยวบินของท่านออกเดินทาง
  • เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนที่นั่งเป็นชั้นโดยสารที่ต่ำกว่าที่จองไว้ (จะไม่ได้รับคืนเงินส่วนต่างเป็นไมล์ในการลดระดับชั้นโดยสาร)
  • เมื่อมีการออกบัตรโดยสารเที่ยวบินโดยใช้ระดับไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับชั้นโดยสารที่สูงกว่าที่จอง และท่านต้องการเปลี่ยนที่นั่งเป็นที่นั่งว่างในชั้นโดยสารสูงกว่าตามที่ออกบัตรโดยสารไว้ เปิดในหน้าต่างใหม่ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการจองรางวัลของสายการบินพันธมิตรบนเว็บไซต์ JAL

ไม่ได้รับสิทธิ์

ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ผู้ให้บริการเที่ยวบิน เส้นทางบิน ชั้นโดยสาร เส้นทาง กลับเส้นทางการเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงรางวัล

 • *ท่านสามารถใช้บริการคืนสิทธิ์ไมล์สะสมเมื่อมีการยกเลิกรางวัลการอัพเกรดที่ยังไม่ได้ใช้หลังจากไมล์สะสมถูกหักไปแล้ว
 • *บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ oneworld ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการจองที่ต้องเข้าชื่อรอหรือบัตรโดยสารที่ไม่กำหนดวันได้ การเปลี่ยนบัตรโดยสารจะต้องเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่มีรางวัลที่นั่งว่างอยู่เท่านั้น

บริการคืนสิทธิไมล์สำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

หลังจากจองรางวัลแล้ว ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับรางวัลสามารถแลกคืนได้ในกรณีที่รางวัลยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนรางวัล ไมล์สะสมที่ได้คืนทั้งหมดจะคืนไปที่บัญชี JMB ที่ใช้แลกรับรางวัล สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top