รางวัลบัตรโดยสารของ oneworld

  • *สามารถจองรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์จองด้วยรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศจาก JMB/ศูนย์ JMB เท่านั้น

Notice

Notice

Starting March 26, 2024 (Tuesday) the reservation for Award ticket will be available from 0:00 a.m. (JST) 360 days prior to departure.

เปิดในหน้าต่างใหม่Change of Reservation Period (Domestic/International Flights)

การเปลี่ยนแปลงรางวัลบัตรโดยสารหลังแลกรับไมล์สะสม (ออกบัตรโดยสาร)

ได้รับสิทธิ์

การเปลี่ยนแปลงวันที่และหมายเลขเที่ยวบินสามารถทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก่อนการเดินทาง หลังการเดินทาง
เวลาสิ้นสุดของการเปลี่ยนการจองบนเว็บไซต์ JAL 48 ชั่วโมง (เวลาออกเดินทางในเมือง) ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินแรกของกำหนดการเดินทางเก่าหรือเที่ยวบินใหม่แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใด (1) 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางใหม่และ (2) 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไป (เวลาออกเดินทางจากเมือง)
เวลาสิ้นสุดของการเปลี่ยนการจองผ่านโทรศัพท์ ก่อนเวลาเที่ยวบินออก (ของกำหนดการเดินทางเดิมหรือใหม่ แล้วแต่ว่ากำหนดการเดินทางใดมาก่อน) ก่อนเวลาเที่ยวบินออก (ของกำหนดการเดินทางเดิมหรือใหม่ แล้วแต่ว่ากำหนดการเดินทางใดมาก่อน)
เงื่อนไขการเปลี่ยนบัตรโดยสาร อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง หากกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่การออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง หากกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันเริ่มต้นเดินทาง

เปิดในหน้าต่างใหม่แปลงเวลาเมืองที่ออกเดินทางเป็นเวลาท้องถิ่นของท่าน (สามารถเลือกเวลาเมืองที่ต้องการแปลงได้สำหรับบางเมืองเท่านั้น)

  • *ท่านอาจได้รับการขอให้ชำระส่วนต่างของค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • *การจองต่อไปนี้ไม่สามารถจองผ่านเว็บไซต์ JAL ได้ เพื่อรับความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ เปิดในหน้าต่างใหม่ เคาน์เตอร์จองด้วยรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศจาก JMB/ศูนย์ JMB ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนเที่ยวบินของท่านออกเดินทาง
    • เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนที่นั่งเป็นชั้นโดยสารที่ต่ำกว่าที่จองไว้ (จะไม่ได้รับคืนเงินส่วนต่างเป็นไมล์ในการลดระดับชั้นโดยสาร)
    • เมื่อมีการออกบัตรโดยสารเที่ยวบินโดยใช้ระดับไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับชั้นโดยสารที่สูงกว่าที่จอง และท่านต้องการเปลี่ยนที่นั่งเป็นที่นั่งว่างในชั้นโดยสารสูงกว่าตามที่ออกบัตรโดยสารไว้ เปิดในหน้าต่างใหม่ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการจองรางวัลของสายการบินพันธมิตรบนเว็บไซต์ JAL

ไม่ได้รับสิทธิ์

ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ผู้ให้บริการเที่ยวบิน เส้นทางบิน ชั้นโดยสาร เส้นทาง กลับเส้นทางการเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงรางวัล

  • *ท่านสามารถใช้บริการคืนสิทธิ์ไมล์สะสมเมื่อมีการยกเลิกรางวัลการอัพเกรดที่ยังไม่ได้ใช้หลังจากไมล์สะสมถูกหักไปแล้ว
  • *บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ oneworld ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการจองที่ต้องเข้าชื่อรอหรือบัตรโดยสารที่ไม่กำหนดวันได้ การเปลี่ยนบัตรโดยสารจะต้องเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่มีรางวัลที่นั่งว่างอยู่เท่านั้น

บริการคืนสิทธิไมล์สำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

หลังจากจองรางวัลแล้ว ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับรางวัลสามารถแลกคืนได้ในกรณีที่รางวัลยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนรางวัล ไมล์สะสมที่ได้คืนทั้งหมดจะคืนไปที่บัญชี JMB ที่ใช้แลกรับรางวัล สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top