การใช้ไมล์สะสม รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งของ JAL กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล

เส้นทางการบินที่มีสิทธิ์

 เส้นทางการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) อินเตอร์เนชั่นแนล logo

* ไม่สามารถใช้รางวัลกับเที่ยวบินที่ไม่มีชั้นโดยสารที่สูงกว่าได้
* ไม่สามารถใช้รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งบนเส้นทางการบินภายในประเทศญี่ปุ่นได้
* ข้อจำกัดสำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่นๆ   เที่ยวบินและเส้นทางการบินอื่นๆ ที่สามารถใช้สำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศและรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง
* อาจจะไม่สามารถใช้รางวัลกับบางเส้นทางการบินได้ เส้นทางการบินที่สามารถใช้รางวัลได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง
บัตรโดยสารที่ระบุตัวอักษร J/C*/D*/X*/W*/Y/E*/B*/H*/K* ในช่องชั้นโดยสาร
*ไม่มีสิทธิ์สำหรับแพคเกจทัวร์ (รวมถึงไดนามิกแพคเกจ)

บัตรโดยสารที่ไม่สามารถใช้รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง
บัตรโดยสารอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
(อัตราค่าโดยสารที่รวมในค่าทัวร์, อัตราค่าโดยสารที่มีส่วนลดพิเศษ, รางวัลบัตรโดยสาร JMB หรือบัตรโดยสารที่มีข้อกำหนดพิเศษ)

*ถึงแม้จะมีการสำรองที่นั่ง แต่อัตราค่าโดยสารบางประเภทก็ไม่สามารถขอรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งได้

จำนวนไมล์สะสมที่ใช้

โปรดอ้างอิง " ตารางสำหรับรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง JAL กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล".
รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งสำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียวจะใช้ไมล์สะสมจำนวนครึ่งหนึ่งของไมล์สะสมที่ต้องใช้สำหรับรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งในการเดินทางแบบไป-กลับ กรุณาตรวจสอบข้อยกเว้นบางประการในตาราง
รางวัลสำหรับเด็กและทารกจะใช้จำนวนไมล์สะสมเท่ากับรางวัลสำหรับผู้ใหญ่
จำนวนไมล์สะสมที่ใช้จะถูกหักเมื่อเที่ยวบินได้รับการยืนยันแล้ว สำหรับการเดินทางที่ผ่านประเทศญี่ปุ่น จะทำการหักไมล์สะสมที่ใช้สำหรับเที่ยวบินที่ได้รับการยืนยันก่อนถึงแม้บางเที่ยวบินในกำหนดการเดินทางทั้งหมดจะยังไม่ได้รับการยืนยันก็ตาม หากเที่ยวบินที่เหลืออยู่ได้รับการยืนยันภายในกำหนดระยะเวลาสำหรับการคอยที่นั่ง จำนวนไมล์สะสมที่ใช้จะถูกหักเพิ่มภายใต้เงื่อนไขสำหรับการเดินทางผ่านประเทศญี่ปุ่น การยกเลิกรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งหลังจากหักไมล์สะสมที่ใช้แล้ว จะต้องดำเนินขั้นตอนตามเงื่อนไขของ"บริการการคืนไมล์สะสมเพื่อมาใช้ใหม่สำหรับรางวัลเลื่อนชั้นที่นั่งที่ยังไม่ได้ใช้"

วันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัล

โปรดอ้างอิง " วันที่ห้ามเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศ/รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง JAL กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล".
ในบางครั้ง จำนวนที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารอาจจะมีจำนวนจำกัดหรืออาจจะไม่มีที่นั่งว่างเลย

อายุการใช้งาน

รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งจะสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินและวันเดินทางตามที่ได้ทำการสำรองที่นั่งไว้เท่านั้น การที่ไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินและวันเดินทางที่ได้ทำการสำรองที่นั่งไว้จะมีผลให้รางวัลดังกล่าวใช้ไม่ได้ เว้นแต่ว่าจะมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งสำหรับเที่ยวบินใหม่ก่อนวันเดินทาง รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งจะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่มีการหักไมล์สะสม (วันที่ออกรางวัล) นอกจากนี้ยังจะต้องคำนึงถึงอายุบัตรโดยสารที่คุณซื้ออยู่ด้วย

เงื่อนไขการใช้รางวัล


กำหนดการเดินทาง
รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งจะมีทั้งแบบเที่ยวเดียวและแบบไป-กลับ
เที่ยวบินทุกเที่ยวบินที่ต้องการใช้รางวัลในการเลื่อนชั้นที่นั่งจะต้องมีสถานะที่แน่นอนก่อนจะทำการหักไมล์สะสม การใช้รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง จะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดและเงื่อนไขทั้งหมดของบัตรโดยสารที่ซื้อเสมอ

จำนวนเส้นทางการบินที่อนุญาต
อนุญาตให้ใช้รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งแบบเที่ยวเดียวได้สูงสุด 3 เส้นทางการบินต่อรางวัล

การรวมรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง
ไม่สามารถรวมรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง 2 รางวัลเพื่อทำการเลื่อนชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัด (Y) ไปเป็นชั้นหนึ่ง (F) ได้

การเปลี่ยนแปลงรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งหลังการใช้ไมล์สะสม

อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทางได้หากกฎของบัตรโดยสารที่ซื้ออนุญาตให้กระทำการดังกล่าวได้ เที่ยวบินและวันเดินทางใหม่ต้องมีสถานะที่แน่นอนก่อนการเดินทาง ขอแจ้งให้ทราบว่าเคาน์เตอร์หรือสำนักงานที่สนามบินไม่สามารถกระทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง เส้นทางการบิน ชั้นโดยสาร การเปลี่ยนเส้นทางการบินในทิศทางย้อนกลับ การเปลี่ยนรางวัล และกำหนดการเดินทางแบบเปิด
* "บริการการคืนไมล์สะสมเพื่อใช้ใหม่สำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้ " สามารถทำได้ในกรณีที่มีการยกเลิกรางวัลบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ โดยสมาชิกต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการส่งบัตรโดยสารคืนไปที่สำนักงาน JAL กรุ๊ป ที่คุณได้ลงทะเบียนสมาชิกไว้

วิธีการขอรับรางวัลและวิธีการรับรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง

การขอรับรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง กรุณาเตรียมบัตรโดยสารสายการบิน/บัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์ของคุณไว้ให้พร้อมและไปที่เว็บไซต์ของ JAL หรือโทรไปที่ศูนย์ JMB/แผนกสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารของ JMB ในภูมิภาคของคุณ
โปรดคลิกที่นี่เพื่อดู รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการขอรับและการรับรางวัล
"การขอใช้รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลในวันเดินทาง" สามารถทำได้ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
※  ในกรณีที่ลงรายชื่อรอเพื่อการเลื่อนชั้นที่นั่ง โปรดยืนยันอีกทีเมื่อทำการเช็คอิน ถ้าการลงรายชื่อรอเพื่อการเลื่อนชั้นที่นั่งได้รับการยืนยันแล้วถึงจะมีการหักไมล์สะสมและดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกรางวัลของบัตรโดยสาร

  อาจจะต้องชำระภาษีสนามบินเพิ่มในวันเดินทางสำหรับรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งจาก ชั้นประหยัดไปยังชั้นธุรกิจถ้าอัตราภาษีสนามบินนั้นต่างกัน

[เดือนกรกฎาคม 2555]

ภาษีผู้โดยสารทางอากาศอังกฤษ : 81 GBP*1/83 GBP*2 สำหรับการเดินทางออกจากลอนดอน
(การเลื่อนชั้นที่นั่งจากชั้นพรีเมี่ยมไปยังชั้นธุรกิจจะไม่ต้องเสียภาษีดังกล่าว)
*1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 (วันเดินทาง)
*2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 (วันเดินทาง)

ภาษีผู้โดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ : 36 EUR สำหรับการเดินทางออกจากปารีส
บริการที่ได้มาตรฐาน
บริการที่ได้มาตรฐานของเราเช่น การเลือกที่นั่งล่วงหน้าสำหรับชั้นโดยสารที่ได้ทำการอัพเกรดและการใช้บริการในห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของรางวัลบัตรโดยสาร
ถ้าเที่ยวบินเชื่อมต่อมาจากสายการบินอื่น จะไม่มีบริการน้ำหนักสัมภาระพิเศษสำหรับชั้นโดยสารที่ได้ทำการอัพเกรดหากสัมภาระดังกล่าวได้ถูกเช็คอินจากต้นทางด้วยสายการบินอื่น ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขอรับบริการน้ำหนักสัมภาระพิเศษสำหรับชั้นโดยสารที่ได้ทำการอัพเกรดเฉพาะบนเส้นทางที่อัพเกรดนั้น จะต้องทำการเช็คอินอีกครั้งที่เคาน์เตอร์ทรานสิท

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top