การแลกรับรางวัล ข้อควรจำเมื่อใช้ไมล์สะสม

“บริการการคืนไมล์สะสมเพื่อใช้ใหม่” สำหรับรางวัลที่ยังไม่ได้ใช้

เมื่อดำเนินการขอแลกรับรางวัลเรียบร้อยแล้ว*1 รางวัลที่ยังไม่ได้ใช้สามารถขอคืนไมล์สะสมได้โดยเสียค่าดำเนินการตามที่กำหนด
ส่วนไมล์สะสมที่ขอคืนนั้นจะต้องคืนเข้าสู่บัญชี JMB ที่หักออกมาเท่านั้น

รางวัลที่สามารถคืนได้
ประเภทของรางวัล ค่าดำเนินการในการคืนไมล์ อายุของไมล์สะสมที่ทำการคืนกลับเข้าสู่บัญชี
รางวัลที่ไม่ได้ใช้
  • รางวัลบัตรโดยสาร*2
  • รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง
3,000 ไมล์หรือเงินสกุลท้องถิ่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า ¥3,000 ตามอายุการใช้งานเดิม *3
  • *1 ไมล์สะสมจะถูกหักเมื่อขอแลกรับรางวัล
  • *2 จะไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมสำหรับรางวัลเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นได้ หากขอคืนหลังจากเลยกำหนดวันเดินทางเที่ยวแรกแล้ว
  • *3 ไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมได้หากไมล์สะสมดังกล่าวหมดอายุในเวลาที่ขอคืนไมล์สะสม
  • จะต้องเสียค่าดำเนินการในการแลกรางวัลต่อหนึ่งรายการ
  • ทางบริษัทฯ จะทำการคืนไมล์สะสมให้หลังจากได้รับรางวัลที่ไม่ได้ใช้คืนแล้ว
  • รางวัลจะต้องยังไม่หมดอายุเมื่อทำการขอคืน
  • ทางบริษัทฯ ไม่สามารถทำการคืนค่าธรรมเนียมต่างๆ (เช่น ค่าดำเนินการ ค่าดำเนินการแบบเร่งด่วน หรือค่าดำเนินการภายในวันเดียว) และค่านำส่งได้
  • สมาชิกต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่สำนักงานของ JAL ที่คุณลงทะเบียนสมาชิก
รางวัลที่ไม่สามารถคืนได้
รางวัลคูปอง JAL/ รางวัลคูปองการเดินทางในแถบเอเชียของ JMB/ รางวัลคูปองการเดินทางในแถบเขต หมู่เกาะแปซิฟิกของ JMB

การเปลี่ยนแปลงรางวัล

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรางวัลในแต่ละรายการ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top