JAPAN AIRLINES

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ JAL Group

ด้วยความที่ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมข้อมูลที่ล้ำสมัย JAL Group จึงบริหารจัดการและปกป้องข้อมูลที่บริษัทครอบครองโดยเป็นไปตามนโยบายของ Group ต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

JAL ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางที่กำหนดโดยฝ่ายบริหาร

2. การจัดทำระบบการจัดการ

JAL ได้จัดทำระบบการจัดการภายในและระบุฝ่ายที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

3. การปฏิบัติตามนโยบายภายใน ระเบียบข้อบังคับ และแนวทาง

JAL ได้จัดทำและปฏิบัติตามนโยบายภายใน ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางต่างๆ

4. การใช้มาตรการความปลอดภัย

JAL ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อป้องไม่ให้มีการเข้าใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม หรือป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูล

5. การใช้โปรแกรมให้การศึกษาและสร้างการรับรู้

JAL ส่งเสริมโปรแกรมให้การศึกษาและสร้างการรับรู้สำหรับพนักงาน และดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม ขณะที่พยายามพัฒนาความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

6. ความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการภายนอก

เมื่อมอบความรับผิดชอบในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลให้กับบริษัทอื่น JAL จะเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์และความสามารถในระดับสูง จะมีสัญญาที่ควบคุมการรักษาความลับและรับประกันว่าข้อมูลจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

7. ความพยายามในการปรับปรุงการดำเนินการ

JAL ทำการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และดำเนินการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8. การตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา

ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด JAL จะพยายามลดความเสียหายให้ได้มากที่สุด เผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว และดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีก

9. การกำหนดผู้ติดต่อ

JAL จะกำหนดจุดติดต่อซึ่งลูกค้าสามารถส่งคำถาม ข้อร้องเรียน และคำขอมาได้ โดย JAL จะตอบกลับอย่างรวดเร็วและด้วยความถูกต้อง

10. การออกนโยบาย

JAL จะเปิดเผยนโยบายของตนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายนี้ ด้วยการโพสต์ลงบนเว็บไซต์ของ JAL

กลับไปที่ด้านบนสุด

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดย JAL Group Airlines

Japan Airlines Co., Ltd., Japan Transocean Air Co., Ltd., JAL Express Co., Ltd., J-Air Co., Ltd., Japan Air Commuter Co., Ltd., Ryukyu Air Commuter Co., Ltd. และ Hokkaido Air System Co., Ltd. (ต่อจากนี้เรียกว่า "JAL Group Airlines") จะจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตาม "กฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล" ของญี่ปุ่น และ "นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ JAL Group"

1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

JAL Group Airlines ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านวิธีการที่เหมาะสมและชอบธรรม และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • (1) เพื่อให้บริการการขนส่งทางอากาศ (การสำรอง, การขาย, การเช็คอิน, การจัดการสนามบิน, บริการบนเครื่อง เป็นต้น รวมถึง กรณีของการขนส่งแบบ Interline, การดำเนินการร่วมกัน, เที่ยวบินร่วมบริการ, การดำเนินการตามสัญญา เป็นต้น ซึ่งเป็นกรณีนอกเหนือจากการให้บริการการขนส่งตามปกติ)
 • (2) เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ JAL Mileage Bank (ต่อจากนี้เรียกว่า "JMB")
 • (3) เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ
 • (4) เพื่อให้ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร, เพื่อดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรมต่างๆ แคมเปญ เป็นต้นv
 • (5) เพื่อทำการวิเคราะห์การขาย, การตรวจสอบและการวิจัย, เพื่อพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • (6) เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อ 1-5 ข้างต้น เพื่อตอบคำถาม เป็นต้น

2. การจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

JAL Group Airlines จะจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยเป็นไปตาม "กฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล" ของญี่ปุ่น และ "นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ JAL Group"

 • * มาตรการจัดการด้านความปลอดภัย
 • (1) มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กร
  Japan Airlines ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ตัดสินนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ JAL Group นอกจากนี้ เรายังได้เปิดตัวระบบที่แยกการจัดการข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ออกจากข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้อย่างเข้มงวด เพื่อที่จะลดความเสี่ยงและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที
 • (2) มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยของมนุษย์
  เราจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นประจำให้กับพนักงาน JAL Group ทุกคนและได้มาซึ่งการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • (3) มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยด้านกายภาพ
  ในพื้นที่ที่มีการจัดการข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ จะมีการควบคุมการเข้าออกของพนักงานเพื่อหลักเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการปรับใช้มาตรการเพื่อจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ในระบบภายในที่จัดการข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้
 • (4) มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยด้านเทคนิค
  มีการปรับใช้มาตรการป้องกันไวรัสและป้องกันข้อมูลรั่วไหลเพื่อปกป้องระบบที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงจากภายนอกโดนไม่ได้รับอนุญาตและซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เรายังดำเนินการตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปีเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการติดไวรัส
 • (5) การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอก
  เมื่อเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกต่างประเทศ เราปรับใช้มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยที่จำเป็นพร้อมกับทำความเข้าใจกฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนั้นๆ
  * โปรดดูที่ข้อ 6. (1) ด้านล่างนี้สำหรับกฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหลักของประเทศอื่น

3. การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

JAL Group Airlines จะไม่เปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ให้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันจะดำเนินการโดนเป็นไปตามข้อ 4 และ 5 ด้านล่าง

 • (1) กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมโดยตรง
 • (2) กรณีที่การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
 • (3) กรณีที่การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว
 • (4) กรณีที่การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเป็นพิเศษสำหรับการปรับปรุงสุขอนามัยของสาธารณะหรือการส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแรงของเด็กๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว
 • (5) กรณีที่การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการให้ความร่วมมือกับสถาบันของรัฐ, หน่วยงานสาธารณะในพื้นที่ หรือบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และการขอความยินยอมจากบุคคลนั้นอาจเป็นการกีดขวางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องนั้น

4. การจัดหาข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้ให้บริการและการจัดการที่เกี่ยวข้อง

JAL Group Airlines อาจมอบความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามนอกเหนือจากทางบริษัทเอง โดยอยู่ภายในขอบเขตที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน ในกรณีนี้ JAL Group Airlines จะดำเนินการจัดการและควบคุมอย่างเหมาะสมตามข้อ 6 ของ "นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ JAL Group"

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

JAL Group Airlines จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าร่วมกัน ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้ร่วมกัน
เพื่อให้บริการการขนส่งทางอากาศ, เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศ เช่น ทัวร์ โรงแรม และการจัดส่งสัมภาระไปที่บ้าน, เพื่อสะสมไมล์และจัดการรางวัลจากไมล์สะสม, เพื่อให้ข้อมูล เช่น เนื้อหาการส่งเสริมการขาย ซึ่งรวมถึงส่วนที่เป็นของบริษัทพันธมิตร, แบบสอบถาม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพื่อดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเหล่านั้น
ข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน
หมายเลขสมาชิก, ชื่อลูกค้า, วันเกิด, เพศ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร, ที่อยู่อีเมล, ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน (ชื่อบริษัท, แผนก, ตำแหน่งงาน, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร), ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของรายการสิ่งของที่ส่งให้ลูกค้า เช่น บัตรโดยสาร, แผนการเดินทาง, ประเภทบัตรสมาชิก, คุณสมบัติในการรับบริการของสมาชิก, ภูมิภาคที่เป็นสมาชิก, ไมล์สะสม, ข้อมูลการจอง/การขึ้นเครื่อง, ความจำเป็นในการจัดเตรียมรถเข็น, ข้อมูลด้านสุขภาพและทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเครื่อง, ข้อจำกัดด้านอาหาร, ข้อมูลหนังสือเดินทาง, ประวัติการใช้บริการ, ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงินด้วยบัตรเครดิต, รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเดินทางและการจัดเตรียมด้านการเดินทาง เช่น ข้อมูลเที่ยวบินและปลายทางของ JAL และสายการบินอื่น, การจัดเตรียมการขนส่งอื่น, ข้อมูลที่รวมอยู่ในการสื่อสารกับลูกค้า, รายละเอียดการสอบถาม, คำขอและความคิดเห็นจากลูกค้า, ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และแอปมือถือของ JAL รวมถึงคุกกี้และการบันทึกกิจกรรม ฯลฯ
ขอบเขตของผู้ใช้
บริษัทในเครือ JAL Group (*1) และ Okura Nikko Hotel Management
*1 คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อบริษัทในเครือ JAL Group
ผู้ดูแลระบบข้อมูลส่วนบุคคล
Japan Airlines Co., Ltd.

6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก

เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ เช่น ผู้รับเหมาและสายการบินพันธมิตร ทาง JAL Group Airlines ปรับใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประเทศดังกล่าว
เมื่อกฎหมายกำหนด เราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจองและแผนการเดินทางของคุณ รวมถึงหนังสือเดินทางของคุณ วีซ่า และ API ให้กับหน่วยงานด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง ประเทศที่ต่อเครื่อง และ/หรือ ประเทศที่เปลี่ยนเครื่อง

7. คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น และการสอบถาม

(1) "การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน," "การเปิดเผยข้อมูล," "การแก้ไข และอื่นๆ," "การยุติการใช้งาน และอื่นๆ" ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

เราจะตอบกลับคำขอจากลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าตาม "กฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล" ของญี่ปุ่น

การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน
เราจะแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บดังกล่าว เนื่องจากอาจนำไปสู่การระบุตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เราอาจปฏิเสธคำขอทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของคำขอในกรณีดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งระบุเหตุผล
 • [1] กรณีที่การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานให้บุคคลทราบหรือการประกาศทางสาธารณะอาจเป็นผลเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่นๆ ของบุคคลนั้นหรือของบุคคลที่สาม
 • [2] กรณีที่การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานให้บุคคลทราบหรือการประกาศต่อสาธารณะอาจเป็นผลเสียต่อสิทธิ์หรือผลประโยชน์โดยชอบธรรมของ JAL Group Airlines
 • [3] กรณีที่จำเป็นต่อการให้ความร่วมมือกับสถาบันของรัฐหรือหน่วยงานสาธารณะในพื้นที่ เพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานให้บุคคลนั้นทราบหรือการประกาศต่อสาธารณะอาจเป็นการกีดขวางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องนั้น
การเปิดเผยข้อมูล
เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บดังกล่าว เนื่องจากอาจนำไปสู่การระบุตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เมื่อไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บอยู่ เราจะตอบกลับตามนี้) อย่างไรก็ตาม เราอาจปฏิเสธคำขอทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของคำขอในกรณีดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งระบุเหตุผล
 • [1] กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นผลเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่นๆ ของบุคคลนั้นหรือของบุคคลที่สาม
 • [2] กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นการกีดขวางการดำเนินธุรกิจตามปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง
 • [3] กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลเป็นการละเมิดกฎหมายอื่นๆ
การแก้ไข และอื่นๆ
เมื่อได้รับคำขอจากบุคคลให้แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บดังกล่าว เนื่องจากอาจนำไปสู่การระบุตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากการที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บนั้นขัดแย้งกับข้อเท็จจริง (ต่อจากนี้เรียกว่า "การแก้ไข และอื่นๆ") เราจะดำเนินการตรวจสอบที่จะเป็น ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอื่นๆ กำหนดขั้นตอนพิเศษสำหรับการแก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราได้แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งตามที่ได้รับการร้องขอ เราจะแจ้งผลให้ทราบในทันที เมื่อเราตัดสินใจที่จะไม่แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลดังกล่าว เราจะแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งระบุเหตุผลโดยทันที
การยุติการใช้งาน และอื่นๆ
เมื่อได้รับคำขอให้ยุติการใช้งาน ลบ หรือหยุดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้แก่บุคคลที่สาม เนื่องจากอาจนำไปสู่การระบุตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อจากนี้เรียกว่า "การยุติการใช้งาน และอื่นๆ") และเมื่อพบว่าคำขอนั้นมีเหตุผล เราจะยุติการใช้งาน ลบ และหยุดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลที่สามในทันที ตามขอบเขตที่จำเป็นต่อการชดเชยการละเมิด อย่างไรก็ตาม หากมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากหรือเป็นการยากที่จะยุติการใช้หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บที่เกี่ยวข้อง เราอาจใช้มาตรการทางเลือกที่จำเป็นในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคลนั้นแทน
เมื่อเราได้ยุติการใช้งาน ลบ หรือหยุดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งแก่บุคคลที่สามตามที่ได้รับการร้องขอ เราจะแจ้งให้ทราบในทันที เมื่อเราตัดสินใจที่จะไม่ยุติการใช้งาน ลบ หรือหยุดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บแก่บุคคลที่สาม เราจะแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในทันที

(ขั้นตอนสำหรับคำขอ)

โปรดส่งแบบฟอร์มคำขอ (*1) , เอกสารที่จำเป็น (*2) และค่าธรรมเนียม (*3) (เมื่อร้องขอ "การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน" และ "การเปิดเผยข้อมูล") มายังที่อยู่ต่อไปนี้

แผนกการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
Japan Airlines Co., Ltd.
2-4-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo 140-8637, JAPAN

*1:แบบฟอร์มคำขอ
โปรดดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มคำขอจากด้านล่าง
*2:เอกสารที่จำเป็น
โปรดแนบเอกสารที่ระบุด้านล่างเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคล เมื่อมีการส่งคำขอโดยตัวแทน โปรดแนบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของตัวแทนมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ
<เอกสารเพื่อระบุตัวตนของบุคคล> (ในกรณีที่มีการส่งคำขอโดยตัวแทน โปรดแนบเอกสารของตัวแทนมาด้วย)
สำเนาของหนึ่งในเอกสารต่อไปนี้ ใบอนุญาตขับขี่, หนังสือเดินทาง, หนังสือรับรองการประกันสุขภาพ, บัตรทะเบียนการเป็นผู้พำนักพร้อมภาพถ่าย, หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ, หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย หนังสือรับรองการเป็นบุคคลต่างด้าว หรือหนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน (สำเนารับรองประทับตราการลงทะเบียนที่ออกโดยเทศบาล)
<เอกสารเพื่อยืนยันที่อยู่>
ในกรณีที่ที่อยู่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยหน่วยงานสาธารณะในเอกสารข้างต้น โปรดแนบสำเนาใบรับรองที่อยู่อาศัยหรือสำเนาฉบับจริงของ Foreign Resident Registration (ออกภายใน 3 เดือนก่อนคำขอ)
<เอกสารเพื่อยืนยันที่หนังสือมอบอำนาจ>
(ในกรณีของตัวแทนตามกฎหมาย)
เอกสารเพื่อยืนยันความเป็นตัวแทนตามกฎหมาย เช่น ทะเบียนครอบครัว, ใบรับรองการจดทะเบียนผู้ปกครอง
ในกรณีที่คำขอส่งโดยตัวแทนที่เป็นอาสาสมัคร เราจะตรวจสอบว่าเขา/เธอได้รับมอบอำนาจจากบุคคลนั้นหรือไม่ โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลนั้นโดยตรง เป็นต้น
*3:ค่าธรรมเนียม
ในกรณีที่ร้องขอ "การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน" หรือ "การเปิดเผยข้อมูล" โปรดแนบอากรแสตมป์มูลค่า 500 เยนมาเป็นค่าธรรมเนียมด้วย
(2) ผู้ติดต่อสำหรับสอบถาม
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับ "การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดย JAL Group Airlines" โปรดส่งจดหมายมาตามที่อยู่ต่อไปนี้
แผนกการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
Japan Airlines Co., Ltd.
2-4-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo 140-8637, JAPAN

กลับไปที่ด้านบนสุด

To Page top