ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)

กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB เมื่อทำการสำรองที่นั่งหรือเช็คอิน
ไมล์สะสมคำนวณจาก "จำนวนไมล์ของเส้นทางการบิน" และ "อัตราการสะสม" ของชั้นโดยสาร/อัตราโดยสารที่จ่ายจริง
บัตรโดยสารที่ซื้อด้วยอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์และออกในชื่อของหมายเลขสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับไมล์สะสม

 • ※ ระยะทางการบินของ JMB จะคำนวณตามระบบของ IATA TPM (ระบบการคำนวณระยะทางของบัตรโดยสารของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ)
  การปรับค่าไมล์สะสมจะกระทำในเดือนมกราคมโดยจะคำนวณตามระบบ IATA TPM ที่ประกาศในฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนหน้า

 • เที่ยวบินที่ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์ FLY ON ได้ ถึงแม้ว่าสมาชิก JMB จะเดินทางด้วยอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์

กรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม

 • สมาชิกที่มีชื่อไม่ตรงกับบัตรโดยสารไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารประเภทอื่นๆ ที่มีส่วนลดพิเศษ อาทิเช่น บัตรโดยสารสำหรับตัวแทนการท่องเที่ยว
  บัตรโดยสารสำหรับหัวหน้าคณะทัวร์ รวมถึงบัตรโดยสารที่ออกโดยข้อกำหนดพิเศษซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • เที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่สายการบินพันธมิตรใช้บริการไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • ตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสายการบินพันธมิตร บัตรโดยสารหรือการสำรองที่นั่งบางประเภทอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้นำผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเนื่องจากการล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน รวมถึงกรณีอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางสายการบินจะงดการสะสมไมล์
 • ผู้โดยสารไม่สามารถใช้เที่ยวบินเดียวกันเพื่อลงทะเบียนโปรแกรมสะสมไมล์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก JMB
 • ※ เปอร์เซนต์การสะสมไมล์อาจแตกต่างกันไปตามอัตราค่าโดยสารของแต่ละสายการบิน
 • ※ การสำรองที่นั่งบัตรโดยสารในอัตรารวมกับค่าทัวร์จะมีสิทธิ์ในการสะสมไมล์หากชั้นโดยสารจัดอยู่ในประเภทที่มีสิทธิ์สะสมไมล์ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง
  บัตรโดยสารที่สำรองที่นั่งในชั้นโดยสารในประเภทที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างจะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ ไม่ว่าค่าโดยสารจะเป็นจำนวนเท่าใด

[จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556]

("-": ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่มีสิทธิ์)

สายการบิน อัตราค่าโดยสาร อัตราค่าโดยสารชั้นหนึ่ง อัตราค่าโดยสารชั้นธุรกิจ อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัด อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 1 อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 2
ไชน่า อีสเทิร์น (MU) อัตราการสะสม 150% 125% 125% 100% 70% 50%
การสำรองที่นั่งในชั้นโดยสารที่สามารถดำเนินการได้ F P C, J, O, Z, W*1 Y K*1, B, E, H L, M, N,
R, V, S, T
 • ※ เที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ MU และ JL ไม่มีสิทธิ์สะสมไมล์
 • *1 เที่ยวบินภายในประเทศจีนที่มี "W"และ "K" ในช่องชั้นโดยสารไม่มีสิทธิ์สะสมไมล์

[ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556]

สายการบิน อัตราค่าโดยสาร อัตราค่าโดยสารชั้นหนึ่ง อัตราค่าโดยสารชั้นธุรกิจ อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัด อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 1 อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 2
ไชน่า อีสเทิร์น (MU) อัตราการสะสม 150% 125% 125% 100% 70% 50%
การสำรองที่นั่งในชั้นโดยสารที่สามารถดำเนินการได้ F P J, C, D, I W, Y B, M, E,H K, L, N, R,
S, V, T
 • ※ เที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ MU และ JL ไม่มีสิทธิ์สะสมไมล์

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top