การสะสมไมล์

 • ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
 • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
 • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
 • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

วิธีการสะสมไมล์การเดินทาง/วิธีการขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

วิธีการสะสมไมล์การเดินทาง

 
กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ เมื่อทำการจอง
หากคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์การเดินทางต่างๆ ของเรา คุณต้องเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการให้สะสมไมล์การเดินทางโดยแจ้งหมายเลขสมาชิกเพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้น การสะสมไมล์ซ้ำกันระหว่าง JMB
และโปรแกรมการสะสมไมล์อื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา
«
กรุณาเก็บเอกสาร (ก) สำเนาบัตรโดยสารหรือใบเสร็จบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเดินทางแสดงอยู่และ (ข) บอร์ดดิ้งพาสฉบับจริงของคุณไว้จนกว่าไมล์สะสมจะเข้าสู่บัญชีของคุณแล้ว
«
ไมล์สะสมในบัญชีของคุณจะมีผลใช้ได้โดยอัตโนมัติภายใน 2-4 สัปดาห์
«
การตรวจสอบไมล์สะสมคงเหลือและกิจกรรมสามารถทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
ภูมิภาคญี่ปุ่น ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป/
ตะวันออกกลาง/แอฟริกา
ภูมิภาคเอเชีย/โอเชียเนีย
ออนไลน์ตรวจสอบยอดไมล์คงเหลือ ออนไลน์ตรวจสอบยอดไมล์คงเหลือ ออนไลน์ตรวจสอบยอดไมล์คงเหลือ ออนไลน์ตรวจสอบยอดไมล์คงเหลือ
บริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชม. บริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชม.    

ในธนาคารไมล์สะสมของ JAL หมายเลขสมาชิกของ FFP เพียงหนึ่งหมายเลขเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาในบันทึกการจอง เช่นเดียวกับหมายเลขสมาชิกของ JMB หรือหมายเลขสมาชิกของโปรแกรมบินบ่อย (Frequent Flyer) ของสายการบินพันธมิตรของ JMB
ไม่สามารถทำการการโอนไมล์สะสมที่เกิดจากโปรแกรมของสายการบินอื่นๆ (รวมทั้งสายการบินพันธมิตรของ JMB) ไปยังบัญชีของ JMB หรือโอนจาก JMB ไปยังสายการบินพันธมิตรอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถรวมไมล์สะสมจากบัญชีของ JMB และบัญชีของโปรแกรมบินบ่อยเมื่อกำลังมีการแลกรับของรางวัลได้
ในกรณีที่ไมล์สะสมของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจทำการขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางได้ภายใน 6 เดือนหลังจากเดินทาง

วิธีการขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง


 
  ผ่านทางเว็บไซต์ JAL

การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางสำหรับเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร สามารถดำเนินการได้ 14 วันหลังจากวันที่เดินทางและไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทางของคุณ
การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางสำหรับเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร
 

สามารถขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางได้โดยผ่านทางไปรษณีย์

ภูมิภาคญี่ปุ่น
กรุณาส่ง เอกสาร 3 รายการ ไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้
ที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์
แผนกสะสมไมล์ที่ญีปุ่น
Post-office box 158, Tokyo Ryutsu Center Post office, Ota-ku, Tokyo 143-6590

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา ภูมิภาคเอเชีย/โอเชียเนีย
กรุณาส่ง เอกสาร 3 รายการ ไปยังศูนย์บริการ JMB ในภูมิภาคที่คุณเป็นสมาชิกอยู่
<ศูนย์บริการ JMB> ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา ภูมิภาคเอเชีย/โอเชียเนีย

 • (1) บัตรโดยสาร (สำเนา) หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์/ใบเสร็จ (สำเนา)
  * ในกรณีเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) กำหนดการเดินทางที่ออกโดย GK จะนำมาใช้แทนบัตรโดยสาร/ใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
 • (2) บอร์ดดิ้งพาส (ต้นฉบับ)
 • (3) บันทึกแสดงหมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ (ตัวเลข 7-9 ตัว) ชื่อเต็ม ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ เบอร์โทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด
  * เอกสารที่จัดส่งไปยังศูนย์บริการ JMB จะไม่ได้รับส่งกลับคืน
  กรุณาเก็บสำเนาเอกสารที่จำเป็นไว้จนกว่าจะมีการยืนยันว่าคุณได้รับเครดิตไมล์ในบัญชีของคุณอย่างถูกต้องแล้ว
  * การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางโดยไม่ได้ส่งเอกสารที่จำเป็นมา จะไม่ได้รับการพิจารณา

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top