การใช้ไมล์สะสม ตารางวันที่ห้ามใช้รางวัลการเดินทาง

วันที่ห้ามใช้รางวัลการเดินทางมีดังนี้
วันที่ห้ามเดินทางสำหรับ
เส้นทางการบินภายในประเทศของ JAL กรุ๊ป
วันที่ห้ามเดินทางสำหรับ
เส้นทางการบินระหว่างประเทศของ JAL กรุ๊ป

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top