กรุงเทพ
สนามบินนานาชาติกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

เปลี่ยนเครื่องจาก JAL → สายการบินระหว่างประเทศอื่นๆ

โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องหลังจากเดินทางมาถึง
แต่ละสายการบินมีเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องแตกต่างกันไป ดังนั้นโปรดตรวจสอบหน้าจอข้อมูลภายในสนามบินเพื่อค้นหาตําแหน่งของเคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องของ oneworld คือเคาน์เตอร์ฝั่ง WEST-1

แผนที่ชั้น

ขาออก

ขาเข้า

เปลี่ยนเครื่องจากสายการบินระหว่างประเทศอื่นๆ → JAL

ประตูขาเข้าที่อยู่ชั้น 2 โปรดไปที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องของ JAL ที่ชั้น 3
เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องของ JAL อยู่ในสนามบินซึ่งมีป้ายกำกับว่า “เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องฝั่ง WEST-1”
แต่ละสายการบินมีประตูขาเข้าแตกต่างกันไป ดังนั้นโปรดตรวจสอบหน้าจอข้อมูลภายในสนามบินเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ถูกต้อง

แผนที่ชั้น

ขาออก

ขาเข้า

เปลี่ยนเครื่องจาก JAL → เที่ยวบินภายในประเทศไทย

แผนที่ชั้น

ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องจากกรุงเทพไปยังปลายทางต่อไปนี้

การบินไทย (TG): ภูเก็ต (HKT), หาดใหญ่ (HDY), เชียงใหม่ (CNX), สมุย (USM), กระบี่ (KBV)
* ยกเว้นเที่ยวบินที่ให้บริการโดยไทยสมายล์ (WE)

สามารถเช็คอินสัมภาระจากประเทศญี่ปุ่นไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายได้ (แต่เวลาการเปลี่ยนเครื่องในกรุงเทพต้องน้อยกว่า 24 ชั่วโมง) บางกอก แอร์เวย์ (PG): ภูเก็ต (HKT), เชียงใหม่ (CNX), เชียงราย (CEI), สมุย (USM), กระบี่ (KBV), ตราด (TDX)

 • โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถโหลดสัมภาระของคุณจากญี่ปุ่นไปยังจุดหมายปลายทางข้างต้นได้ (หากระยะเวลาในการต่อเครื่องที่กรุงเทพ น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) ยกเว้นการเปลี่ยนเครื่องไปยังการบินไทย (TG) ด้วยบัตรโดยสารที่แตกต่างกัน * ในกรณีที่เปลี่ยนเครื่องไปยังสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เวลาในการต่อเครื่องต้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 • หลังจากเดินทางมาถึงแล้ว โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องของ TG หรือ PG
 • หลังจากเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้ว คุณสามารถดําเนินการตามขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองที่จุดตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเปลี่ยนเครื่อง (เฉพาะการเปลี่ยนเครื่องจากกรุงเทพในวันเดียวกันเท่านั้น)
 • การตรวจสอบศุลกากรจะดําเนินการที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายที่แสดงไว้ข้างต้น

ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศไทยที่สนามบินดอนเมือง

รถบัสลีมูซีน
 • ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารชั้น 2 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ราคา: เริ่มต้นที่ 1,200 บาท (THB) ระยะเวลา: 60-90 นาที
แท็กซี่
 • ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารชั้น 2 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ราคา: ค่าธรรมเนียมตามมิเตอร์บวกอีก 50 บาท (THB) (ยังไม่รวมค่าบริการ หากขึ้นทางด่วน)
  ระยะเวลา: 60-90 นาที
รถประจําทาง
 • คุณสามารถใช้บริการรถบัสรับส่งจากอาคารผู้โดยสารไปยังสถานีรถประจําทางทั่วไปได้
 • ขึ้นรถประจำทางหมายเลข 554 หรือ 555 จากสถานีรถประจำทางไปยังสถานีดอนเมือง
 • จะไม่มีประกาศบนรถประจำทางและรถไม่ได้เดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองโดยตรง ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังหากคุณใช้รถโดยสารประจําทาง (มีเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น)
 • ราคา: เที่ยวละ 34 บาท (THB)
  ระยะเวลา: 90-120 นาที
เปลี่ยนเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศไทยที่สนามบินดอนเมือง
 • การออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อไปเปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 30 นาที
 • * รถโดยสารและค่าโดยสารในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโปรดตรวจสอบรายละเอียดล่วงหน้า

ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศไทยอื่นๆ

 • หลังจากตรวจคนเข้าเมืองในกรุงเทพเสร็จสิ้นแล้ว ให้รับสัมภาระและไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินในประเทศบนชั้น 4 เพื่อเช็คอินสำหรับเที่ยวบินเปลี่ยนเครื่องของคุณได้

เปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศไทย → JAL

หากขั้นตอนการเช็คอินของ JAL และการตรวจคนเข้าเมืองต้องดําเนินการที่จุดออกเดินทาง

 • สามารถเช็คอินสัมภาระจากจุดออกเดินทางไปยังเที่ยวบินของ JAL ได้
 • หลังจากที่เดินทางมาถึงกรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โปรดตรงไปยังประตูผู้โดยสารขาออกตามเส้นทางที่ระบุไว้

หากขั้นตอนการเช็คอินของ JAL และการตรวจคนเข้าเมืองไม่ต้องดําเนินการที่จุดออกเดินทาง

 • หลังจากที่เดินทางมาถึงกรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โปรดรับสัมภาระและไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ JAL ในอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง