การใช้ไมล์สะสม ตารางรางวัลบัตรโดยสารของรอยัล จอร์แดเนี่ยน แอร์ไลน์ (RJ)

ระบบคำนวณไมล์สะสมเส้นทางการบินสำหรับรางวัลตามระยะทาง
  • จำนวนไมล์สะสมที่ต้องใช้จะคำนวณจากระยะทางของกำหนดการเดินทางทั้งหมดที่ใช้รางวัล (ไมล์สะสมรวมของเส้นทางการบินแต่ละเส้นทางและ surface sector ด้วย)
  • รางวัลที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลที่ออกให้สำหรับผู้ใหญ่
  • นอกจากไมล์สะสมที่ต้องใช้เพื่อการแลกรับรางวัลตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างแล้ว จะมีการเก็บภาษีน้ำมันและภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
 
รางวัลการเดินทางแบบเที่ยวเดียว
เขตพื้นที่ ระยะทางบินรวม (ไมล์) ชั้น Y ชั้น C
1 1 - 300 7,500 15,000
2 301 - 500 9,000 18,000
3 501 - 1,000 10,000 20,000
4 1,001 - 2,400 18,000 25,000
5 2,401 - 4,000 20,000 30,000
6 4,001 - 6,000 28,000 40,000
7 6,001 - 7,000 35,000 45,000
8 7,001 - 10,000 40,000 55,000
9 10,001 ขึ้นไป 55,000 70,000
รางวัลการเดินทางแบบไป-กลับ
เขตพื้นที่ ระยะทางบินรวม (ไมล์) ชั้น Y ชั้น C
1 1 - 600 15,000 30,000
2 601 - 1,000 18,000 36,000
3 1,001 - 2,000 20,000 40,000
4 2,001 - 4,800 35,000 50,000
5 4,801 - 8,000 40,000 60,000
6 8,001 - 12,000 55,000 80,000
7 12,001 - 14,000 65,000 90,000
8 14,001 - 20,000 80,000 110,000
9 20,001 ขึ้นไป 110,000 140,000

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top