การใช้ไมล์สะสม ตารางรางวัลบัตรโดยสารของแควนตัส (QF)

ระบบคำนวณไมล์สะสมเส้นทางการบินสำหรับรางวัลตามระยะทาง


ไมล์สะสมรวมของเส้นทางบิน (ไมล์) ชั้น-Y ชั้น-C ชั้น-F
1 - 2,000 15,000 25,000 35,000
2,001 - 4,000 25,000 45,000 65,000
4,001 - 8,000 40,000 65,000 85,000
8,001 - 10,000 50,000 80,000 110,000
10,001 - 12,000 60,000 90,000 115,000
12,001 - 14,000 65,000 95,000 120,000
14,001 - 20,000 90,000 120,000 170,000
20,001 - 25,000 110,000 150,000 220,000
25,001 - 29,000 140,000 190,000 280,000
29,001 - 34,000 150,000 200,000 300,000
34,001 - 50,000 160,000 220,000 330,000
  • จำนวนไมล์สะสมที่ใช้จะถูกกำหนดตามระยะทางของกำหนดการเดินทางทั้งหมด (ไมล์สะสมรวมของเส้นทางบินแต่ละเส้นทางบินและ surface)
  • รางวัลที่ออกให้เด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลที่ออกให้ผู้ใหญ่
  • นอกจากไมล์สะสมที่ต้องใช้เพื่อการแลกรับรางวัลตามที่ระบุในตารางแล้ว จะมีการเก็บภาษีน้ำมันและภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

ระยะทางของ surface sector จะถูกรวมอยู่ในระยะทางรวมของกำหนดการเดินทางสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top