การใช้ไมล์สะสม ตารางรางวัลบัตรโดยสารของไอเบอเรีย (IB)

ระบบคำนวณไมล์สะสมเส้นทางการบินสำหรับรางวัลตามระยะทาง
  • จำนวนไมล์สะสมที่ต้องใช้จะคำนวณจากระยะทางของกำหนดการเดินทางทั้งหมดที่ใช้รางวัล (ไมล์สะสมรวมของเส้นทางการบินแต่ละเส้นทางและ surface sector ด้วย)
  • รางวัลที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลที่ออกให้สำหรับผู้ใหญ่
  • นอกจากไมล์สะสมที่ต้องใช้เพื่อการแลกรับรางวัลตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างแล้ว จะมีการเก็บภาษีน้ำมันและภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
 
รางวัลการเดินทางเที่ยวเดียว
เขตพื้นที่ ระยะทางบินรวม (ไมล์) ชั้น Y ชั้น C
1 1 - 300 12,000 15,000
2 301 - 1,000 15,000 27,000
3 1,001 - 1,500 27,000 34,000
4 1,501 - 2,000 27,000 39,000
5 2,001 - 2,500 30,000 45,000
6 2,501 - 4,000 38,000 60,000
7 4,001 - 6,000 45,000 68,000
8 6,001 - 7,000 53,000 75,000
9 7,001 - 10,000 68,000 90,000
10 10,001 ขึ้นไป 90,000 113,000
รางวัลการเดินทางไป - กลับ
เขตพื้นที่ ระยะทางบินรวม (ไมล์) ชั้น Y ชั้น C
1 1 - 600 15,000 20,000
2 601 - 2,000 20,000 35,000
3 2,001 - 3,000 35,000 45,000
4 3,001 - 4,000 35,000 52,000
5 4,001 - 5,000 40,000 60,000
6 5,001 - 8,000 50,000 80,000
7 8,001 - 12,000 60,000 90,000
8 12,001 - 14,000 70,000 100,000
9 14,001 - 20,000 90,000 120,000
10 20,001 ขึ้นไป 120,000 150,000

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top