การใช้ไมล์สะสม ตารางรางวัลบัตรโดยสารของคาเธ่ย์แปซิฟิกแอร์เวย์ (CX)/ดรากอนแอร์ (KA)

ระบบคำนวณไมล์สะสมเส้นทางการบินสำหรับรางวัลตามระยะทาง


ไมล์สะสมรวมของเส้นทางบิน (ไมล์) ชั้น-Y ชั้น-C ชั้น-F
1 - 1,000 10,000 20,000 30,000
1,001 - 2,000 18,000 30,000 50,000
2,001 - 4,000 21,000 41,000 61,000
4,001 - 6,000 40,000 65,000 80,000
6,001 - 10,000 52,000 70,000 95,000
10,001 - 12,000 60,000 100,000 140,000
12,001 - 14,000 65,000 100,000 140,000
14,001 - 20,000 80,000 120,000 160,000
20,001 - 25,000 105,000 145,000 215,000
25,001 - 29,000 135,000 185,000 275,000
29,001 - 34,000 145,000 195,000 295,000
34,001 - 50,000 155,000 215,000 325,000
  • จำนวนไมล์สะสมที่ใช้จะถูกกำหนดตามระยะทางของกำหนดการเดินทางทั้งหมด (ไมล์สะสมรวมของเส้นทางบินแต่ละเส้นทางบินและ surface)
  • รางวัลที่ออกให้เด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลที่ออกให้ผู้ใหญ่
  • นอกจากไมล์สะสมที่ต้องใช้เพื่อการแลกรับรางวัลตามที่ระบุในตารางแล้ว จะมีการเก็บภาษีน้ำมันและภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

ระยะทางของ surface sector จะถูกรวมอยู่ในระยะทางรวมของกำหนดการเดินทางสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top