กฎของสมาชิก JAL แฟมิลี่ คลับ

สารบัญ

ข้อมูลที่สำคัญ

สมาชิกต้องอ่านกฎ ข้อบังคับ คำแนะนำสำหรับสมาชิก จดหมายข่าว และข้อมูลต่างๆ ทางออนไลน์ และข้อมูลที่มีการปรับปรุงใหม่ให้เข้าใจ เนื่องจากสิทธิและหน้าที่รวมถึงสถานะของสมาชิกจะรวบรวมไว้ในเอกสารดังกล่าว JAL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎต่างๆ ของโครงการนี้ได้ตลอดเวลาโดยอาจจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่แจ้งก็ได้

หัวข้อที่ 1 เรื่องทั่วๆ ไป

1. JAL แฟมิลี่ คลับ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "JALFC") บริหารจัดการโดยบริษัทเจแปนแอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "JAL")
2. บุคคลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ JALFC (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิกของ JALFC" ซึ่งจะหมายถึงสมาชิกหลักและสมาชิกในครอบครัวตามที่จะระบุไว้ในหัวข้อที่ 2 ต่อไป) รับทราบ ยอมรับ และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และกฎต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎของสมาชิก JAL แฟมิลี่ คลับ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กฎของสมาชิก JAL แฟมิลี่ คลับ") คู่มือ JMB และกฎการสะสมไมล์กับ JAL (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กฎของ JMB") เว็บไซต์ของ JAL และข้อกำหนดเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งของ JAL และบริษัทสายการบินในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "กฎ")
3. สมาชิกหลักจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่มีรายชื่อร่วมอยู่ในโครงการ JALFC ดังต่อไปนี้
 • อเมริกา:
  อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ (รวมถึงฮาวาย แต่ไม่รวมถึงเกาะกวมและเกาะไซปัน)
 • ยุโรป – ตะวันออกกลาง – แอฟริกา:
  ประเทศในยุโรป ประเทศในตะวันออกกลาง (ทางตะวันตกของอิหร่าน) และประเทศในแอฟริกา
 • เอเชีย – หมู่เกาะแถบแปซิฟิก:
  จีน (รวมถึงฮ่องกง และมาเก๊า) สิงคโปร์ ไทย มาเลย์เซีย เกาหลี อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน อินเดีย ภูฏาน ศรีลังกา บรูไน เมียนมาร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาะกวมและเกาะไซปัน
ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้

หัวข้อที่ 2 สมาชิก

1. สมาชิกของ JALFC จะประกอบด้วยสมาชิกหลักและสมาชิกในครอบครัว (โดยต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "สมาชิก" หรือ "ครอบครัว" ผู้ที่มีสิทธิเป็นสมาชิกจะต้องเป็นบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ บริษัท นิติบุคคลทุกรูปแบบ และสัตว์ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ JALFC ได้
2. สมาชิกหลักจะต้องเป็นบุคคลหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของครอบครัวซึ่งมีอายุเกินกว่าสิบสอง (12) ปีและอาศัยอยู่ในประเทศที่มีสิทธิเข้าร่วม JALFC ที่ได้กรอกแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของ JAL และ JAL ได้อนุมัติการสมัครดังกล่าวแล้ว ในที่นี้คำว่า "ครอบครัว" จะรวมถึงสมาชิกของครอบครัวของสมาชิกหลักตามที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้
3. สมาชิกของครอบครัวนั้นจำกัดไว้เฉพาะคู่สมรส บุตรธิดาและคู่สมรสของบุตรธิดา พ่อแม่และคู่สมรสของพ่อแม่ของสมาชิกหลักที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของ JAL ผ่านทางสมาชิกหลักที่ได้รับการอนุมัติจาก JAL แล้ว คำจำกัดความของคำว่า "คู่สมรส" และ "บุตรธิดา(ลูกๆ) และ "พ่อแม่" จะหมายความตามที่กฎหมายของประเทศที่สมาชิกหลักอาศัยอยู่กำหนดไว้ สมาชิกหลักจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนให้กับสมาชิกในครอบครัวโดยใช้แบบฟอร์มต่างๆ ที่ประเทศที่ตนอาศัยอยู่กำหนดไว้ ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุของสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ครอบครัวใดก็ตามที่สมาชิกหลักมีอายุน้อยกว่าสิบแปด (18) ปี ต้องแต่งตั้งให้ตัวแทนซึ่งต้องเป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกันและมีอายุเกินสิบแปด (18) ปีดำเนินการต่างๆ แทน สมาชิกหลักหรือตัวแทนในกรณีที่สมาชิกหลักมีอายุน้อยกว่าสิบแปด (18) ปีจะต้องได้รับความยินยอมสมาชิกในครอบครัวก่อนการลงทะเบียนให้สมาชิกในครอบครัวรายดังกล่าว JAL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับความยินยอม
4. สมาชิกหลักหรือตัวแทนในกรณีที่สมาชิกหลักมีอายุน้อยกว่าสิบแปด (18) ปีต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย ความเสียหายหรือความเสียหายจากบุคคลที่สามรวมถึงความเสียหายต่อ JAL ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ไมล์โดยทุจริต การสมัครโดยทุจริต รวมถึงการสมัครสมาชิกในครอบครัวโดยทุจริตด้วย
5. สมาชิกหลัก หรือตัวแทนในกรณีที่สมาชิกมีอายุไม่ถึงสิบแปด (18) ปีมีความรับผิดชอบเต็มที่ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากให้ข้อมูลเพื่อการสมัครสมาชิกหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ไม่เป็นจริงต่อ JAL JAL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
6. สมาชิกหลักและสมาชิกในครอบครัวยอมรับว่าสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุเกินกว่าสิบแปด (18) ปีถือว่าเป็นตัวแทนของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว
7. สมาชิกอาจจะถูกดำเนินคดีจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลและ JAL หากทำการฉ้อโกง การใช้ทางที่ผิด การใช้อย่างผิดจุดประสงค์ การหลอกลวง หรือการฝ่าฝืนกฎ รางวัลบัตรโดยสารหรือไมล์สะสมไม่สามารถซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นๆ ได้ การกระทำดังกล่าวจะมีผลให้ยกเลิกบัตรโดยสารทั้งหมด ยกเลิกไมล์สะสมทั้งหมด ยกเลิกสมาชิกภาพ และการห้ามมิให้เข้าร่วมกับโครงการต่างๆ ของ JMB และ JALFC อีกโดยไม่มีข้อจำกัด
ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้

หัวข้อที่ 3 ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี

1. สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ค่าธรรมเนียมรายปี" ให้กับ JAL ในวันที่และวิธีการที่ JAL กำหนด
2. อัตราค่าสมาชิกประจำปีต่อคนจะเป็นดังต่อไปนี้โดยไม่ผูกกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว สมาชิกอาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่อาศัยอยู่
 • อเมริกา:
  30 ดอลล่าร์ (US$)
 • ยูโรป – ตะวันออกกลาง – แอฟริกา:
  15 ปอนด์ (UK Pound) หรือ 22 ยูโร (EUR)
 • เอเชีย – หมู่เกาะแถบแปซิฟิก:
  3,150 เยน (รวมภาษีอุปโภคบริโภค (consumption tax) แล้ว)
3. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมประจำปีแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้

หัวข้อที่ 4 คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกและระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของสมาชิกภาพ

1. สมาชิกภาพของ JALFC จะเริ่มต้นจากวันที่ JAL ลงทะเบียนผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "วันที่สมัคร") และจะสิ้นสุดลงในวันสุดท้ายของเดือนที่สมัครในปีถัดไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสมาชิกตามกฎ อย่างไรก็ตาม หาก JAL ไม่ได้รับค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อถึงกำหนด สมาชิกภาพจะถูกยกเลิก
2. ในกรณีที่สมาชิกหลักย้ายไปอยู่ในประเทศที่อยู่นอกรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ JALFC หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของกฎที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2 แม้เพียงข้อเดียว JAL สามารถยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกรายดังกล่าวได้
3. สมาชิกภาพ JALFC จะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมประจำปี โดยการต่อสมาชิกแต่ละครั้งจะมีอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของหัวข้อนี้
4. สมาชิก JALFC ที่จะย้ายมาอาศัยในประเทศญี่ปุ่นต้องทำการลงทะเบียนย้ายประเทศที่สำนักงาน JALFC ในประเทศต้นทางก่อน การไม่ยื่นลงทะเบียนย้ายประเทศจะทำให้สมาชิกรายดังกล่าวถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกภาพของ JALFC
5. เมื่อสมาชิกหลักย้ายที่อยู่ไปอยู่ประเทศที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม JALFC ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3 ของหัวข้อที่ 1 และสมาชิกในครอบครัวดังกล่าวยังคงอาศัยอยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ JALFC สมาชิกหลักสามารถแต่งตั้งให้สมาชิกในครอบครัวผู้มีอายุเกินสิบสอง (12) ปีให้เป็นสมาชิกหลักคนใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในครอบครัวตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 3 ของหัวข้อที่ 2 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตัวสมาชิกหลัก อาจจะทำให้สมาชิกในครอบครัวพ้นจากความเป็นสมาชิกภาพได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในครอบครัว
ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้

หัวข้อที่ 5 โครงการสะสมไมล์

1. สมาชิกหลักต้องเป็นสมาชิกของโครงการการสะสมไมล์กับ JAL "การสะสมไมล์กับ JAL" ("JMB") ในภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ เมื่อสมาชิกมีการย้ายที่อยู่ สมาชิกรายดังกล่าวจะถือเป็นสมาชิกของ JMB ในสถานที่ใหม่
2. สมาชิกสามารถรวมไมล์สะสมกับสมาชิกได้ครอบครัวของตนผู้เป็นสมาชิกของ JALFC และสามารถใช้ไมล์สะสมดังกล่าวแลกรางวัลต่างๆ ของ JMB ได้
3. สมาชิกหลักหรือตัวแทนในกรณีที่สมาชิกหลักมีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีเท่านั้นที่สามารถทำการใช้ไมล์สะสมแลกของรางวัล สอบถาม และรับข้อมูลเกี่ยวกับไมล์สะสมรวมถึงการเพิ่มเติม แก้ไข และลบที่อยู่หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบริการของ JMB แทนสมาชิกรายอื่นๆ ในครอบครัวได้ อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 6 ของหัวข้อที่ 2 สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุเกินสิบแปด (18) ปีจะถือว่าเป็นตัวแทนของสมาชิกรายอื่นๆ ในครอบครัวและจะสามารถดำเนินการต่างๆ ได้เหมือนกับสมาชิกหลัก
4. สมาชิกหลักหรือตัวแทนต้องขอคำอนุมัติจากสมาชิกในครอบครัวของตนต่อการดำเนินการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับยอดไมล์สะสมของสมาชิกในครอบครัว JAL จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการต่างๆ ที่กระทำขึ้นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในครอบครัว สมาชิกหลักหรือตัวแทนในกรณีที่สมาชิกหลักมีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงความเสียหายต่อ JAL ด้วย)
5. ไม่สามารถโอนไมล์สะสม รางวัลบัตรโดยสาร หรือรางวัลหรือสิทธิพิเศษต่างๆ จาก JMB เนื่องจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือตามข้อบังคับตามกฎหมายได้ ในกรณีที่มีสมาชิกเสียชีวิต ให้ใช้วิธีการโอนไมล์สะสมตามที่ระบุไว้ในกฎของ JMB ข้อที่ 14
6. เมื่อมีการพ้นจากสมาชิกภาพของ JALFC สิทธิพิเศษต่างๆ ของสมาชิก JALFC รายดังกล่าวจะกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามสำหรับรางวัลต่างๆ ที่ได้ทำการแลกเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการพ้นจากสมาชิกภาพจะยังคงใช้ได้ตามอายุที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะสมาชิกจะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก JALFC แล้วก็ตาม แต่สมาชิกภาพ JMB ของสมาชิกในประเทศที่สมาชิกอาศัยอยู่จะยังคงอยู่
7. การคำนวณไมล์สะสม วิธีการคำนวณบันทึกการเดินทาง รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล แคมเปญ และระบบอื่นๆ ของ JMB อาจจะแตกต่างกับไปตามภูมิภาคต่างๆ ของ JMB กฎของ JMB ประจำภูมิภาคจะบังคับใช้กับการแลกไมล์สะสมกับรางวัลต่างๆ ของ JMB ทุกประเภท เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในกฎของ JAL แฟมิลี่ คลับ
8. หมายเลขสมาชิกของ JALFC จะเหมือนกับหมายเลขลูกค้าของ JMB
ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้

หัวข้อที่ 6 หมายเลขสมาชิก JALFC

1. JAL จะมอบหมายเลขสมาชิก JALFC (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัตรสมาชิก JALFC" ให้แก่สมาชิกหลักและสมาชิกในครอบครัว)
2. สมาชิกมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาบัตรสมาชิก JALFC ของตนให้ดี สมาชิกไม่สามารถให้ยืม โอน ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัตรสมาชิก JALFC ของตนได้
3. สมาชิกที่มีชื่ออยู่บนบัตร JALFC เท่านั้นที่สามารถใช้บัตรดังกล่าวได้
4. ต้องแสดงบัตรสมาชิก JALFC เพื่อใช้สิทธิพิเศษต่างๆ ของ JALFC
5. บัตรสมาชิก JALFC มีหน้าที่เหมือนบัตร JMB เมื่อใช้บริการต่างๆ ของโครงการ JMB สมาชิกสามารถใช้บัตรสมาชิก JALFC แทนบัตร JMB ได้
ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้

หัวข้อที่ 7 การลาออกจากการเป็นสมาชิก

1. สมาชิกหลักหรือตัวแทนในกรณีที่สมาชิกหลักมีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีสามารถลาออกหรือถอดถอนสมาชิกในครอบครัวออกจากการเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้ สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุเกินสิบแปด (18) ปีก็สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้เช่นเดียวกัน ในการลาออกจากการเป็นสมาชิก สมาชิกที่ต้องการลาออกจะต้องยื่นแบบฟอร์มการลาออกให้ JAL ในทันที สมาชิกจะพ้นจากสมาชิกภาพของ JALFC อย่างสมบูรณ์เมื่อได้ดำเนินการลาออกกับ JAL เรียบร้อยแล้ว
2. หากสมาชิกหลักมีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี จะต้องมีตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายเป็นผู้กระทำการลาออกแทน
3. ในกรณีที่ไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีภายในวันที่กำหนด สมาชิกรายดังกล่าวจะพ้นจากสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติ
4. ไม่อนุญาตให้สมัครสมาชิกใหม่ภายในหกเดือนหลังจากที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกของ JALFC
ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้

หัวข้อที่ 8 การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้กับ JAL สมาชิกต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ JAL ทราบตามที่กำหนดไว้ในทันที JAL อาจจะร้องขอให้สมาชิกแสดงใบรับรองการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วย
2. สมาชิกหลักหรือตัวแทนในกรณีที่สมาชิกหลักมีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยของสมาชิกทุกคน JALจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อครอบครัวเนื่องจากการไม่ได้ลงทะเบียน การละเลย ความผิดพลาดในการลงทะเบียน ฯลฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้
ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้

หัวข้อที่ 9 เรื่องอื่นๆ

1. การแจ้งเตือน เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ JALFC จะส่งให้สมาชิกหลักตามที่ได้ระบุไว้ในกฎทั่วๆ ไป
2. ในฐานะผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการของ JALFC JAL ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียต่อสมาชิกที่เกิดขึ้นจากกการใช้บริการของ JAL กรุ๊ปและบริษัทในเครือ
3. JAL สามารถเปลี่ยนแปลงกฎและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก JALFC ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า JAL สามารถเพิ่มหรือยกเลิกบริษัทในเครือได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
4. ในกรณีที่สมาชิกฝ่าฝืนกฎของ JALFC JMB หรือทั้งสองโครงการ หรือพยายาม หรือเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นพยายามกระทำการต่างๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ JAL เห็นว่าเป็นการทำลายความสัมพันธ์และความเชื่อถือกับ JAL ซึ่งรวมถึงความพยายามจะกระทำการฉ้อโกงแม้เพียงครั้งเดียว JAL จะสามารถถอดถอนและยกเลิกสมาชิกภาพ โดยถือว่าไมล์สะสมทั้งหมดเป็นโมฆะ รวมถึง JAL มีสิทธ์ยกเลิกรางวัลที่ยังไม่ได้ใช้ เรียกร้องค่าเสียหาย ปฏิเสธการสมัครสมาชิกใหม่ และดำเนินการต่างๆ ทั้งทางการบริหารจัดการและทางกฎหมายเพื่อการเรียกร้องค่าเสียหายได้
5. กฎของ JALFC และ JMB จะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
6. JAL ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนการยกเลิกโครงการ JALFC เป็นเวลาอย่างน้อยหก (6) เดือน
7. กฎและการแจ้งข้อมูลล่าสุดต่างๆ ที่ประกาศในเว็บไซต์ของ JAL หรือในสื่อสิ่งพิมพ์จะมีผลบังคับใช้โดยสามารถหักล้างกฎและการแจ้งข้อมูลเดิมได้
8. JAL ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับสมาชิกเนื่องจาการใช้บริการของ JALFC และ JMB โดยบุคคลที่สามที่เกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของสมาชิก
9. สมาชิก JALFC ยอมรับให้ใช้กฎข้อที่ 40 ของ JMB ในการแก้ไขข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ JALFC ในฐานะเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ JALFC
10. ในกรณีที่ JAL ผู้เข้าร่วมโครงการ JALFC หรือ JMB ปฏิเสธไมล์สะสม รางวัลการท่องเที่ยว หรือผลประโยชน์ต่างๆ จะมีการออกรางวัลชดเชย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ หากยังมีรางวัลดังกล่าวคงเหลือ ให้แก่สมาชิกหลักและ/หรือสมาชิกในครอบครัว ในมูลค่าที่เท่ากัน JAL ผู้เข้าร่วมโครงการ JALFC และJMB ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการร้องเรียนของสมาชิกหรือบุคคลอื่นๆในนามของสมาชิก ที่มีต่อความเสียหาย การสูญเสียรายได้ผลกำไรทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเว้นไม่กระทำการต่างๆ ของ JAL และผู้เข้าร่วมโครงการ JMB หรือ JALFC ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้

หัวข้อที่ 10 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

1. สมาชิกยินยอมให้ JAL สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้สมาชิกในครอบครัวของตนทราบเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการ JALFC
2. JAL ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล คำตัดสิน หมายศาล และให้ความร่วมมือต่อการสอบสวนของรัฐบาล ดังนั้นอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลการเป็นสมาชิก ซึ่งรวมถึงประวัติการเดินทางตามที่ได้รับการร้องขอ ตามคำสั่ง คำตัดสิน หมายศาลและการสอบสวนโดยอาจจะแจ้งให้สมาชิกทราบและได้รับความยินยอมจากสมาชิกหรือไม่ก็ได้
3. โปรดปฏิบัติตามกฎข้อที่ 42 ถึงข้อที่ 46 ในการดำเนินการและการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top