ต่อเครื่องที่อาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบินนาริตะได้เร็วขึ้นถึง 60 นาที

เที่ยวบินภายในประเทศของ JAL - เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL เร็วขึ้น60นาที

สนามบินนาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2

หลังจากผ่านจุดรับสัมภาระที่ลอบบี้ขาเข้าภายในประเทศ (ชั้น 2) แล้ว ให้ไปต่อที่ประตูขึ้นเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยผ่านจุดตรวจความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่บริเวณต่อเครื่องชั้น 2 ของลอบบี้ขาออกภายในประเทศ

หมายเหตุ : บริการนี้มีให้สำหรับผู้โดยสารที่ได้เช็คอินสัมภาระแบบผ่านตลอดไปยังปลายทางสุดท้าย และได้รับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่ต่อเครื่องมาจากสนามบินต้นทางแล้ว

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่ต้องการทำสิ่งต่อไปนี้ จะต้องดำเนินการดังกล่าวก่อน และไปที่จุดตรวจหนังสือเดินทางที่อยู่ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้นขาออก (ชั้น 3)

  • รับของจากบริการจัดส่ง
  • เช่าโทรศัพท์มือถือ
  • สำแดงสิ่งของที่ศุลกากรและ/หรือด่านกักกันโรคสัตว์เลี้ยงและพืช เป็นต้น
  • ใช้บริการร้านอาหารและ/หรือร้านค้า

ผู้โดยสารอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง หรือยังไม่ได้เช็คอินสัมภาระแบบผ่านตลอดไปยังปลายทางสุดท้ายจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 3