ประกาศด้านการปรับปรุง “การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ JAL Group Airlines” (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

ขอบคุณที่เลือกเดินทางไปกับ JAL Group

โปรดทราบว่าจะมีการปรับปรุง “การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ JAL Group Airlines” (นโยบายความเป็นส่วนตัว) ให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุง ในวันที่ 1 เมษายน 2022

การเปลี่ยนแปลงสำคัญมีดังต่อไปนี้
  1. การเพิ่มมาตรการจัดการด้านความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  2. การเพิ่มรายการใน “การถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก”

มีผลวันที่ 1 เมษายน 2022

โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่และเก่า

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

  จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 31, 2022 มีผลวันที่ 1 เมษายน 2022
1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ตัดออก) ไม่เปลี่ยนแปลง
2. การจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนตัว JAL Group Airlines จะจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยเป็นไปตาม “นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ JAL Group”

JAL Group Airlines จะจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยเป็นไปตาม “นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ JAL Group”

* มาตรการจัดการด้านความปลอดภัย
(1) มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กร
Japan Airlines ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ตัดสินนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ JAL Group นอกจากนี้ เรายังได้เปิดตัวระบบที่แยกการจัดการข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ออกจากข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้อย่างเข้มงวด เพื่อที่จะลดความเสี่ยงและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที
(2) มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยของมนุษย์
เราจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นประจำให้กับพนักงาน JAL Group ทุกคนและได้มาซึ่งการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
(3) มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยด้านกายภาพ
ในพื้นที่ที่มีการจัดการข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ จะมีการควบคุมการเข้าออกของพนักงานเพื่อหลักเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการปรับใช้มาตรการเพื่อจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ในระบบภายในที่จัดการข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้
(4) มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยด้านเทคนิค
มีการปรับใช้มาตรการป้องกันไวรัสและป้องกันข้อมูลรั่วไหลเพื่อปกป้องระบบที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงจากภายนอกโดนไม่ได้รับอนุญาตและซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เรายังดำเนินการตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปีเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการติดไวรัส
(5) การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอก
เมื่อเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกต่างประเทศ เราปรับใช้มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยที่จำเป็นพร้อมกับทำความเข้าใจกฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนั้นๆ
* โปรดดูที่ข้อ 6. (1) ด้านล่างนี้สำหรับกฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหลักของประเทศอื่น

3. การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก (ตัดออก) ไม่เปลี่ยนแปลง
4. การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ให้บริการและการจัดการที่เกี่ยวข้อง (ตัดออก) ไม่เปลี่ยนแปลง
5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน (ตัดออก) ไม่เปลี่ยนแปลง
6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก  

เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ เช่น ผู้รับเหมาและสายการบินพันธมิตร ทาง JAL Group Airlines ปรับใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประเทศดังกล่าว
เมื่อกฎหมายกำหนด เราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจองและแผนการเดินทางของคุณ รวมถึงหนังสือเดินทางของคุณ วีซ่า และ API ให้กับหน่วยงานด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง ประเทศที่ต่อเครื่อง และ/หรือ ประเทศที่เปลี่ยนเครื่อง
(1) โปรดดูข้อมูลดังต่อไปนี้สำหรับกฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหลักของประเทศอื่น
(เว็บไซต์คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: แบบสำรวจเกี่ยวกับกฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหลักของประเทศอื่น)*1
(2) โปรดดูข้อมูลดังต่อไปนี้สำหรับปลายทางระหว่างประเทศของเรา
เส้นทางระหว่างประเทศและตารางเวลาเที่ยวบิน*2

7. คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น และการสอบถาม (ตัดออก) ไม่เปลี่ยนแปลง

*1

  • เว็บไซต์ภายนอกและภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

*2

โปรดเข้าถึง URL ต่อไปนี้สำหรับ “การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดย JAL Group Airlines”  ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022

1 เมษายน 2022
Japan Airlines