Mật khẩu (Từ ngày 20 tháng 10 năm 2021)

言語につきましては、以下ボタンから選択してください。
Please select your language from the buttons below.

日本語および英語以外の言語は、以下プルダウンより選択のうえ、次へボタンを押してください。
For languages other than Japanese and English, select from the pull-down menu below and click Next.

lang-change-javascript

Mật khẩu

Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự và chứa ít nhất hai loại ký tự sau đây: chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu.

Để biết hướng dẫn về cách thay đổi mật khẩu, vui lòng xem phần “Thay đổi mật khẩu của bạn” bên dưới.

 1. Bạn sẽ không thể sử dụng mật khẩu hiện tại gồm 6 chữ số trên trang web của JAL từ khoảng tháng 10 năm 2022 nữa, vì vậy vui lòng đổi mật khẩu của bạn thành mật khẩu theo chính sách mới.
 2. Vui lòng sử dụng mật khẩu hiện tại gồm 6 chữ số. Nếu bạn trở thành hội viên sau ngày 20 tháng 10 năm 2021, vui lòng đăng nhập và đăng ký bằng cách chọn “Đặt mã PIN gồm 6 chữ số” trong phần “Quản lý tài khoản của bạn.”


Cài đặt và thay đổi mật khẩu

Độ dài tối thiểu là 8 ký tự.

Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự và chứa ít nhất hai loại ký tự sau đây: chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu.

Ví dụ hợp lệ: “Jmb_2015” hoặc “Jmb20150”

Ví dụ không hợp lệ: “123123123" hoặc “abcabcabc” (không thể đăng ký vì chúng chỉ sử dụng một loại ký tự).

Các loại ký tự được phép: chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu.

 • Chữ hoa, chữ thường: A–Z, a–z
 • Số: 0–9
 • Danh sách các ký hiệu có thể sử dụng
! " # $ % & ( ) + ,
- . / : ; < = > @ [
] ^ _ {  

Các chữ cái trong mật khẩu phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Ví dụ: Bạn đặt mật khẩu là “Jmb20150”

→ Nếu bạn nhập các chữ cái theo một trường hợp khác, chẳng hạn như “JMB20150” hoặc “jmb20150”, mật khẩu của bạn sẽ không được nhận dạng.

Khi nhập chữ hoa và chữ thường, hãy đảm bảo rằng chúng trùng khớp với các chữ được đặt trong mật khẩu của bạn.

Tránh các chuỗi ký tự mà người khác có thể dễ dàng đoán ra (như họ tên, ngày sinh hoặc số điện thoại của bạn).

Ví dụ về những thông tin dễ đoán:

 • Họ tên đầy đủ của bạn
 • Ngày sinh của bạn
 • Mã ZIP, địa chỉ, số điện thoại hoặc số fax của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • Tên chủ sở hữu lao động hoặc trường học của bạn
 • Họ của bạn

Thay đổi mật khẩu của bạn

Bạn có thể thực hiện việc này thông qua “Thay đổi mật khẩu.”

Quên mật khẩu của bạn?

Vì lợi ích của việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể nhận câu hỏi về mật khẩu qua điện thoại hoặc email.

Vui lòng sử dụng tùy chọn “Đặt lại mật khẩu”.

Quên Mã PIN của bạn?

Hãy đăng nhập và truy cập “Quản lý tài khoản của bạn” trên trang đầu của JMB, sau đó chọn “Đặt mã PIN gồm 6 chữ số.”