Cách tích lũy số dặm bay và yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay

Chuyến bay nội địa của JAL Group

Nếu bạn không cung cấp số thẻ hội viên JMB của mình trước chuyến bay hoặc nếu bạn thấy có sự chênh lệch trong hồ sơ số dặm của mình, bạn có thể yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay trong tối đa sáu tháng sau ngày bay.
Yêu cầu đối với các chuyến bay được bay trước khi tham gia JMB cũng sẽ được chấp nhận (ngoại trừ các yêu cầu về dặm thưởng) nếu yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay được thực hiện trong vòng sáu tháng sau chuyến bay.

 • Để yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay cho các chuyến bay nội địa Nhật Bản đã mua với số hiệu chuyến bay của một hãng hàng không khác, vui lòng thực hiện theo các bước yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay cho các chuyến bay của đối tác JMB.

Cộng dặm sau chuyến bay là bắt buộc trong các trường hợp sau

 • Khi bạn không cung cấp số thẻ hội viên JMB của mình trước chuyến bay
 • Khi bạn không đăng ký số dặm của mình thông qua Quầy xuất vé và dịch vụ tự làm thủ tục
 • Khi chuyến bay được cất cánh sau khi đăng ký với JMB nhưng trước khi bạn có thẻ hội viên JMB
 • Khi bạn thấy có sự chênh lệch trong hồ sơ số dặm của mình
 • Khi chỉ một số chuyến bay nhất định trong hành trình của bạn sẽ được tích lũy số dặm vào chương trình JMB
 • Khi số dặm bay của bạn không được tích lũy sau chuyến bay, mặc dù bạn đã thực hiện các bước đăng ký số dặm bay cần thiết

Cách đăng ký cộng dặm sau chuyến bay

Trên trang web của JAL

Yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay cho các chuyến bay nội địa của JAL Group được chấp nhận từ ba ngày sau khi lên máy bay.

Yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay cũng được chấp nhận qua điện thoại hoặc thư bưu điện.

Qua điện thoại

 • Hội viên sống ở Châu Á (trừ Nhật Bản) và Châu Đại Dương yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay không thể thực hiện qua điện thoại.

Qua thư bưu điện

〔Những người sống ở Nhật Bản〕
Vui lòng gửi hai tài liệu cần thiết qua đường bưu điện đến địa chỉ bên dưới.
Trung tâm thẻ hội viên JMB, Nhật Bản
Post Office Box 158, Tokyo Ryutsu Center Post Office, Ota-ku, Tokyo 143-6590

〔Hội viên sống ở Hoa Kỳ, Canada, Trung & Nam Mỹ và Guam, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi〕
Vui lòng gửi hai tài liệu bắt buộc qua đường bưu điện đến Trung tâm JMB trong khu vực hội viên của bạn.

〔Hội viên sống ở Châu Á (không bao gồm Nhật Bản) và Châu Đại Dương〕
Vui lòng gửi hai tài liệu bắt buộc qua đường bưu điện đến Trung tâm JMB trong khu vực hội viên của bạn.

Các tài liệu cần thiết cho các yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay được gửi bằng thư bưu điện

1. Thẻ lên máy bay (bản gốc) hoặc phiếu thông tin (bản gốc) có tên hội viên JMB

Thẻ lên máy bay

Phiếu thông tin

2. Bản ghi nhớ cho biết số thẻ hội viên JMB của bạn (7 hoặc 9 chữ số), họ tên, địa chỉ đăng ký, số điện thoại và ngày sinh

 • Các tài liệu đã gửi đến Trung tâm JMB sẽ không được trả lại. Vui lòng giữ lại các bản sao của các tài liệu cần thiết cho đến khi bạn xác minh rằng số dặm đã được ghi có chính xác vào tài khoản của bạn.
 • Yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay được thực hiện mà không gửi các giấy tờ cần thiết sẽ không được chấp nhận.
 • Để yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay cho các chuyến bay liên danh JAL do Jetstar Japan khai thác, vui lòng gọi điện hoặc gửi các giấy tờ cần thiết đến Trung tâm JMB trong khu vực hội viên của bạn.

Các chuyến bay quốc tế của JAL và các chuyến bay của đối tác JMB

Nếu bạn không cung cấp số thẻ hội viên JMB của mình trước chuyến bay hoặc nếu bạn thấy có sự chênh lệch trong hồ sơ số dặm của mình, bạn có thể yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay trong tối đa sáu tháng sau ngày bay.
Yêu cầu đối với các chuyến bay được bay trước khi tham gia JMB cũng sẽ được chấp nhận (ngoại trừ các yêu cầu về dặm thưởng) nếu yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay được thực hiện trong vòng sáu tháng sau chuyến bay.

Nếu bạn yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay cho các Hãng hàng không đối tác của JMB trên trang web của JAL, bạn có thể được Trung tâm thẻ hội viên JMB liên hệ để xác nhận thông tin của bạn qua email được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký trong thông tin hội viên JMB.

Cộng dặm sau chuyến bay là bắt buộc trong các trường hợp sau

 • Khi bạn không cung cấp số thẻ hội viên JMB của mình trước chuyến bay
 • Khi chuyến bay được cất cánh sau khi đăng ký với JMB nhưng trước khi bạn có thẻ hội viên JMB
 • Khi bạn thấy có sự chênh lệch trong hồ sơ số dặm của mình
 • Khi chỉ một số chuyến bay nhất định trong hành trình của bạn sẽ được tích lũy số dặm vào chương trình JMB
 • Khi số dặm bay của bạn không được tích lũy sau chuyến bay, mặc dù bạn đã thực hiện các bước đăng ký số dặm bay cần thiết

Cách đăng ký cộng dặm sau chuyến bay

Hội viên JMB tại các khu vực nước ngoài có thể yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay cho các chuyến bay của Air France (AF) chỉ qua đường bưu điện.

Trên trang web của JAL

Đối với việc cộng dặm sau chuyến bay dành cho các Hãng hàng không đối tác của JMB, xin lưu ý rằng Trung tâm thẻ hội viên JMB có thể liên hệ với bạn qua email đến địa chỉ email bạn đã đăng ký với Trung tâm thẻ hội viên JMB về các thông tin chi tiết của đơn đăng ký cộng dặm sau chuyến bay khi yêu cầu được thực hiện trên trang web của JAL.

Yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay cũng được chấp nhận qua thư bưu điện.

Qua thư bưu điện

〔Những người sống ở Nhật Bản〕
Vui lòng gửi ba tài liệu cần thiết qua đường bưu điện đến địa chỉ bên dưới.
Trung tâm thẻ hội viên JMB, Nhật Bản
Post Office Box 158, Tokyo Ryutsu Center Post Office, Ota-ku, Tokyo 143-6590

〔Những người sống ở Hoa Kỳ, Canada, Trung & Nam Mỹ và Guam, Những người sống ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, Hội viên sống ở Châu Á (không bao gồm Nhật Bản) và Châu Đại Dương〕
Vui lòng gửi ba tài liệu bắt buộc qua đường bưu điện đến Trung tâm JMB trong khu vực hội viên của bạn.

Các tài liệu cần thiết cho các yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay được gửi bằng thư bưu điện

1. hành trình/biên nhận vé điện tử (chấp nhận bản sao)
(phải hiển thị số vé, giá vé, hạng đặt chỗ và các thông tin liên quan khác)

 • Đối với các chuyến bay của Jetstar Japan (GK), hành trình do Jetstar Japan phát hành là bắt buộc thay cho hành trình/biên nhận vé điện tử.

Hành trình/biên nhận vé điện tử

2. Thẻ lên máy bay (bản gốc) hoặc thẻ lên máy bay của JAL in tại nhà (chấp nhận bản sao)

 • Hành khách đã sử dụng thẻ lên máy bay di động của JAL để lên máy bay trực tiếp không cần gửi thẻ lên máy bay của JAL in tại nhà để được cộng dặm.

Thẻ lên máy bay

Thẻ lên máy bay in tại nhà

3. Bản ghi nhớ cho biết số thẻ hội viên JMB của bạn (7 hoặc 9 chữ số), họ tên, địa chỉ đăng ký, số điện thoại và ngày sinh

 • Các tài liệu đã gửi đến Trung tâm JMB sẽ không được trả lại. Vui lòng giữ lại các bản sao của các tài liệu cần thiết cho đến khi bạn xác minh rằng số dặm đã được ghi có chính xác vào tài khoản của bạn.
 • Yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay được thực hiện mà không gửi các giấy tờ cần thiết sẽ không được chấp nhận.

Số dặm bay JAL sẽ được cộng vào số thẻ hội viên JMB được liệt kê trong hồ sơ đặt chỗ hoặc vào số thẻ hội viên hành khách thường xuyên của hãng hàng không đối tác JMB. Không được phép chuyển hoặc kết hợp cộng dặm bay giữa JMB và các chương trình cộng dặm bay khác (bao gồm các chương trình cộng dặm bay do các hãng hàng không đối tác của JMB khai thác).