JAPAN AIRLINES

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศวัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ

ทางสายการบินฯ ไม่อนุญาตให้นำวัตถุต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย อาทิเช่น สเปรย์บางประเภทที่ติดไฟได้ ดอกไม้ไฟ พลุ และของเหลวบางประเภทที่ติดไฟได้ เป็นต้น ขึ้นเครื่องเป็นอันขาด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัตถุอันตราย กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สายการบินที่ท่านเดินทาง
To Page top