การขอบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลต้องทำผ่านเว็บไซต์ JAL หรือที่ฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB/ศูนย์ JMB ในภูมิภาคที่สมัครสมาชิกไว้
การจองบัตรโดยสารแบบไปกลับล่วงหน้าสามารถทำได้ตั้งแต่ 360 วัน ก่อนวันที่ออกเดินทางในส่วนเที่ยวบินขากลับเที่ยวสุดท้ายในกำหนดการเดินทางของท่าน

การจองผ่านเว็บไซต์ JAL

โปรดเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน แล้วคลิกปุ่มการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล เพื่อทำการขอรับรางวัล

การจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล

ทางโทรศัพท์

ค้นหาเคาน์เตอร์จองด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB: