บริจาคไมล์สะสมของท่าน

เริ่มต้นที่ 3,000 ไมล์

JAL Charity Miles

บริจาคไมล์สะสมของท่านไปยังโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการกุศล

เริ่มต้นที่ 2,000 ไมล์

ไมล์สะสม JAL NEXT ATHLETE

JAL จะสมทบไมล์สะสมเท่ากับที่ท่านบริจาคเพื่อนำไปใช้ส่งเสริมนักกีฬารุ่นต่อไป