การจองผ่านเว็บไซต์ JAL

โปรดเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน แล้วคลิกปุ่มการขอรางวัล เพื่อทำการขอรับรางวัล

ทางโทรศัพท์

ค้นหาฝ่ายสำรองที่นั่งด้วยรางวัล JMB/ศูนย์ JMB