การใช้ไมล์สะสม รางวัลบัตรโดยสารไอเบอเรีย (IB)

เส้นทางการบินที่มีสิทธิ์

เที่ยวบิน "IB" และเที่ยวบิน "IB" ที่ดำเนินการบินโดย "แอร์นอสทรัม" มีสิทธิ์ใช้ไมล์สะสม เที่ยวบินร่วมไม่มีสิทธิ์ใช้ไมล์สะสม
 • สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสาร 1 รางวัลได้กับสายการบิน 1 สายเท่านั้น
 • เส้นทางการบินบางเส้นทางอาจไม่สามารถใช้ไมล์สะสมได้ โปรดตรวจสอบตารางในหน้า "ไมล์สะสมที่ต้องใช้" สำหรับรางวัลแต่ละรางวัล
 • ตามเงื่อนไขทั่วๆ ไป จะไม่สามารถใช้ไมล์สะสมกับเที่ยวบินร่วมได้
 • เที่ยวบินและเส้นทางการบินที่ไม่สามารถใช้ไมล์สะสมได้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่มีรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง

จำนวนไมล์สะสมที่ใช้

ไมล์สะสมที่ใช้จะถูกกำหนดตามระยะทางรวมของหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมดของรางวัลบัตรโดยสาร (ไมล์สะสมรวมของแต่ละเส้นทางบินและ surface sector)

รางวัลบัตรโดยสารสำหรับเด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่
การรวมรางวัลจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้ที่มีของแต่ละสายการบินหรือเที่ยวบินในเวลาที่ทำการสำรองที่นั่งโดยใช้รางวัล
ดังนั้นจะไม่มีการรับประกันว่าจะมีการรวมรางวัลโดยใช้ไมล์สะสมในระดับต่ำสุด
*อาจจะสามารถทำการรวมรางวัลกับไมล์สะสมที่ต้องใช้จำนวนที่ต่ำกว่าได้ในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนที่นั่งที่มี อย่างไรก็ตาม
การขอเปลี่ยนรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลอื่น จะถือว่าเป็นการแลกรับรางวัลใหม่ และจะมีการคิดค่าบริการสำหรับ "บริการการแก้ไขไมล์สะสม"

วันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัล

ในระหว่างปี 2555 ถึง 2556 จะไม่มีวันที่ห้ามเดินทาง และจะมีการประกาศวันที่ห้ามเดินทางสำหรับการเดินทางเดือนมกราคม 2557 และหลังจากนั้นในภายหลัง
ในบางครั้งจำนวนที่นั่งสำหรับการเดินทางด้วยรางวัลอาจมีจำกัดหรืออาจจะไม่มีเลย

วิธีการแลก/ใช้/รับรางวัล

* การสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารจะกระทำได้ภายใน 330 วันก่อนวันเดินทางโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตร
* ต้องทำการขอรับบัตรโดยสารของสายการบินพันธมิตรหลังจากเที่ยวบินทั้งหมดในหมายกำหนดการเดินทางได้รับการยอมรับแล้ว
 • วิธีการจะเหมือนกับ "รางวัลบัตรโดยสารเส้นทางการบินระหว่างประเทศของ JAL กรุ๊ป"
 • เที่ยวบินทุกเที่ยวบินต้องมีการยืนยันเพื่อออกรางวัล ไม่สามารถออกรางวัลบัตรโดยสารสำหรับหมายกำหนดการแบบเปิดได้
 • ไม่อนุญาตให้ลงรายชื่อรอที่นั่งและเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้

เงื่อนไขการใช้รางวัล

หมายกำหนดการเดินทาง
 • สำหรับรางวัลประเภทไป-กลับ ไม่อนุญาตให้เดินทางเพียงเที่ยวเดียว
 • สำหรับรางวัลประเภทไป-กลับ "จุดเริ่มต้นการเดินทาง" และ "จุดสุดท้ายการเดินทาง" จะต้องเป็นเมืองเดียวกัน.
 • สำหรับรางวัลประเภทไป-กลับ ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางผ่าน "จุดเริ่มต้นของการเดินทาง"
 • สำหรับรางวัลประเภทไป-กลับ ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางผ่าน "ประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง"
 • ไม่อนุญาตให้ surface sector ได้
ชั้นโดยสาร
การเดินทางทั้งหมดต้องอยู่ในชั้นโดยสารเดียวกัน
เมื่อมีการเดินทางในชั้นโดยสารที่แตกต่างกันในการเดินทางแบบไป-กลับ 1 ครั้ง จะใช้รางวัลของชั้นโดยสารที่สูงกว่า
เส้นทางการบิน/การจำกัดจำนวนการหยุดพัก
 • สำหรับรางวัลประเภทไป-กลับ จะอนุญาตให้มีเส้นทางการบินสูงสุด 4 เส้นทางการบินในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด
  สำหรับรางวัลประเภทเที่ยวเดียว จะอนุญาตให้ใช้เส้นทางการบินเพียงเส้นทางเดียว
 • สำหรับรางวัลประเภทไป-กลับ จะอนุญาตให้หยุดพัก (การหยุดพักอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเกินกว่า 24 ชั่วโมง) มากที่สุด 2 ครั้งในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด
 • สำหรับรางวัลประเภทไป-กลับ สามารถเดินทางไปยัง "เมือง ๆหนึ่ง" ได้ไม่เกินสองครั้งในหมายกำหนดการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จะสามารถหยุดพักที่ "เมืองๆ หนึ่ง" ได้เพียงครั้งเดียวในหมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด
การเลื่อนชั้นที่นั่งรางวัล
ไม่สามารถเลื่อนชั้นที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารโดยชำระส่วนต่างราคาบัตรโดยสารได้

อายุการใช้งาน

รางวัลบัตรโดยสารจะมีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ตัดไมล์สะสม (วันที่ออกบัตรโดยสาร)

 • ※วันที่เริ่มเดินทางบนเที่ยวบินท้ายสุดจะต้องไม่เกินอายุของบัตรโดยสาร

การเปลี่ยนแปลงรางวัลบัตรโดยสาร

<อนุญาต>
อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายในอายุของรางวัลบัตรโดยสารหากบัตรโดยสารดังกล่าวยังไม่ได้ถูกใช้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศ JMB ที่คุณได้ลงทะเบียนสมาชิก ในเวลาทำการ 7 วัน (3 วันหากเป็นบัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์) ก่อนวันเดินทางเดิมหรือก่อนวันเดินทางใหม่ (แล้วแต่วันใดจะมาถึงก่อน)
หากพ้นกำหนดเวลา รวมถึงหลังวันเดินทางของเส้นทางแรกแล้ว จะไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ (เช่น เที่ยวบิน วันที่ สายการบิน ชื่อผู้โดยสาร เส้นทางการบิน หรือชั้นโดยสาร)
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องทำการออกบัตรโดยสารให้ใหม่หรือทำการเปลี่ยนแปลงลงไปบนบัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์และบัตรโดยสารกระดาษเดิมทุกครั้ง
<ไม่อนุญาต>
การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง เส้นทางการบิน ชั้นโดยสาร ทิศทางการเดินทาง ประเภทของรางวัล

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top