รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

Notice

ค่าโดยสารการจองชั้น E จะไม่มีสิทธิ์สำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL บนเที่ยวบินที่เดินทางในวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021

ข้อมูลสำคัญ

 • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก FLY ON เท่านั้น

  ไมล์จำนวนหนึ่งจะถูกคืนกลับมายังบัญชีดั้งเดิมในปลายเดือนหลังจากเที่ยวบินที่มีสิทธิ์

  เปิดในหน้าต่างใหม่April 2020 - March 2021

เวลาสิ้นสุดของการจองรางวัล

สามารถจองรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. (เวลาญี่ปุ่น) 360 วันก่อนเที่ยวบินออก

การจองผ่านเว็บไซต์ JAL การจองทางโทรศัพท์
48 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก 24 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขากลับที่เกี่ยวข้อง

เปิดในหน้าต่างใหม่ค้นหาวันที่สำหรับเริ่มการจองของท่าน

opens in new windowแปลงเวลาเมืองที่ออกเดินทางเป็นเวลาท้องถิ่นของท่าน

 • *หากเวลาสิ้นสุดอยู่นอกเวลาทำการของศูนย์ให้บริการหรือสำนักงาน JAL จะใช้วันทำการก่อนหน้าแทนเวลาสิ้นสุดดังกล่าว
 • *ข้อมูลรางวัลการอัพเกรดจะจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบันทึกการจองของท่าน โดยไม่มีการออกรางวัลเป็นเอกสาร เมื่อเช็คอิน โปรดแจ้งว่าท่านได้ขอรางวัลการอัพเกรดไว้แล้ว
 • *สำหรับการจองแบบเข้าชื่อรอ โปรดตรวจสอบว่าที่นั่งของท่านได้รับการยืนยันบนเว็บไซต์ JAL แล้วหรือไม่ หรือเมื่อท่านเช็คอินที่สนามบิน ไมล์สะสมจะถูกหักออกเพื่อแลกรางวัล และการเตรียมการที่จำเป็นในการออกรางวัลเมื่อเที่ยวบินของท่านได้รับการยืนยันแล้ว

การอัพเกรดที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JALอาจสามารถทำได้

วิธีการขอรางวัล

การขอรางวัลการอัพเกรดสามารถทำได้บนเว็บไซต์ JAL หรือทางโทรศัพท์
การจองล่วงหน้าสามารถทำได้ตั้งแต่ 360 วัน ก่อนวันที่ออกเดินทางในส่วนเที่ยวบินขากลับเที่ยวสุดท้ายในข้อมูลการเดินทางของท่าน

การจองผ่านเว็บไซต์ JAL

โปรดเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน แล้วคลิกปุ่มการขอรางวัล เพื่อทำการขอรับรางวัล

ทางโทรศัพท์

ค้นหาฝ่ายสำรองที่นั่งด้วยรางวัล JMB/ศูนย์ JMB

คำเตือนเมื่อขอรับรางวัล

ขณะที่ทำการจอง (รวมถึงการร้องขอการเข้าชื่อรอ) ท่านจะต้องซื้อบัตรโดยสารแล้วซึ่งสามารถใช้ได้กับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร

 • *หากต้องการขอรับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของ JAL หมายเลขบัตรโดยสารของคุณต้องขึ้นต้นด้วย "131" สำหรับบัตรโดยสารอื่น ๆ ทั้งหมดโปรดติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อทำการขอรับรางวัล

ขณะที่ทำการจอง ท่านจะต้องมีไมล์สะสมที่กำหนดในบัญชี JMB ครบแล้วเพื่อการแลกรางวัล

 • ถ้าท่านมีไมล์สะสมไม่ครบ ท่านจะไม่สามารถทำการจองได้
 • การเข้าชื่อรอสำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL จะคงไว้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) คำขอการเข้าชื่อรอที่ไม่ได้รับการยืนยันหลังสิ้นสุดระยะการเก็บข้อมูลจะถูกยกเลิก หากท่านยังต้องการอัพเกรดหลังจากคำขอการเข้าชื่อรอของท่านถูกยกเลิกแล้ว โปรดสอบถามที่สนามบินในวันที่ท่านเดินทาง
 • ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชี และขั้นตอนการมอบรางวัลจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อสิ้นสุดการจอง/ขอรางวัล
 • การเข้าชื่อรออาจไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว หรือปิดใช้งานสำหรับบางเที่ยวบิน
 • อนุญาตให้มีการจองแบบเข้าชื่อรอได้ครั้งเดียวในแต่ละเส้นทางบิน
  ถ้าท่านมีบัตรโดยสารชั้นประหยัดที่ค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้รางวัลอัพเกรด การเข้าชื่อรอสามารถทำได้สำหรับชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถเข้าชื่อรอพร้อมกันทั้งสองชั้นโดยสารได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านได้จองรางวัลการอัพเกรดไว้แล้วในเส้นการบินหนึ่ง การเข้าชื่อรอจะไม่สามารถทำได้ใการเข้าชื่อรอสำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL จะคงไว้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) คำขอการเข้าชื่อรอที่ไม่
 • การเข้าชื่อรอในลำดับต้นๆ สำหรับการจองเที่ยวบินด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล และจองรางวัลการอัพเกรดจะใช้ได้กับสมาชิกสถานะ JMB FLY ON (สมาชิก JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire และ JMB Crystal) และสมาชิก JAL Global Club
 • ถ้าจำนวนที่นั่งไม่พร้อมบริการสำหรับผู้โดยสารทุกคนในการจองเดียวกัน ผู้โดยสารทั้งหมดในการจองนั้นจะต้องเข้าชื่อรอ
 • หากมีการจองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวสำหรับผู้โดยสารสองคนหรือมากกว่าและมีเพียงผู้โดยสารบางคนต้องการอัพเกรดเที่ยวบิน บันทึกการจองสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการอัพเกรดจะต้องแยกออกจากผู้โดยสารที่ไม่ต้องการอัพเกรด กรุณาติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวเพื่อแยกบันทึกการจองก่อนที่คุณจะทำการขออัพเกรด

การชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จำนวนสำหรับภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) ต่อไปนี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับชั้นโดยสาร จะต้องมีการชำระส่วนต่างในการอัพเกรดไปยังชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นธุรกิจทุกครั้ง

[As of January 2020]

 • UK AIR PASSENGER DUTY: 78GBP/94GBP* สำหรับการเดินทางออกจากลอนดอน
  (การชำระเงินไม่สามารถใช้ได้สำหรับการอัพเกรดจากชั้นประหยัดพรีเมียมเป็นชั้นธุรกิจ)

  [ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 16 ปี]
  ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 16 ปีจะได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระเงินเมื่อเดินทางในชั้นประหยัด แต่จะไม่ได้รับการยกเว้นเมื่อเดินทางในชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นธุรกิจ ต้องชำระเงิน 156GBP/172GBP* เพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม/ชั้นธุรกิจ

  • *บังคับใช้กับตั๋วที่ออกในวันที่/หลังจาก 11 พฤษภาคม 2018 สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางในวันที่/หลังจาก 1 เมษายน 2019
 • FRANCE AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX: 40.56 ยูโร และ AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX SURPLUS: 15.00 ยูโร* สําหรับการเดินทางออกจากกรุงปารีส
  (ไม่สามารถชำระส่วนต่างภาษีสำหรับการอัพเกรดจากชั้นประหยัด เป็นชั้นประหยัดพรีเมียมได้)
  • *บังคับใช้กับตั๋วที่ออกในวันที่/หลังจาก 1 มกราคม ค.ศ. 2020 สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางในวันที่/หลังจาก 1 มกราคม ค.ศ. 2020
 • Departure Tax (มาเลเซีย): 130 ริงกิต* สําหรับการเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์
  (ไม่สามารถใช้การชำระเงินได้ในการอัพเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม)
  • *ใช้กับตั๋วสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางใน / หลังวันที่ 1 กันยายน 2019
   โปรดทราบว่าสมาชิกที่มีบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่/ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2019 จะต้องชำระภาษีออกเดินทาง 150 ริงกิตมาเลเซีย ที่บังคับใช้กับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

บริการมาตรฐาน

 • บริการมาตรฐาน เช่น การเลือกที่นั่งล่วงหน้าในชั้นโดยสารที่อัพเกรด และการใช้งานห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาส สามารถใช้ได้กับรางวัลการอัพเกรด

ข้อควรทราบ

 • ในกรณีที่ท่านต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ใช้หมายเลขเที่ยวบิน JAL) และเที่ยวบินที่ให้บริการโดย JAL ท่านจะไม่ได้รับน้ำหนักสัมภาระฟรีในชั้นที่อัพเกรดในเส้นทางบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
 • ในกรณีที่ต่อเครื่องจากเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น น้ำหนักสัมภาระฟรีในชั้นที่อัพเกรดจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อมีการเช็คอินสัมภาระแบบผ่านตลอดที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินอื่น
 • เพื่อรับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับเส้นทางโดยสารที่อัพเกรด ท่านต้องเช็คอินอีกครั้งที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินที่แวะต่อเครื่อง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top