การสะสมไมล์

 • ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
 • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
 • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
 • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

เม็กซิกานาแอร์ไลน์ (MX)

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป อัตราไมล์สะสมในบางชั้นโดยสารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB เมื่อทำการสำรองที่นั่งหรือเช็คอิน
ไมล์สะสมคำนวณจาก “จำนวนไมล์ของเส้นทางการบิน” และ “อัตราการสะสม” ของชั้นโดยสาร/อัตราโดยสารที่จ่ายจริง
บัตรโดยสารที่ซื้อด้วยอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์และออกในชื่อของหมายเลขสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับไมล์สะสม

 • ※ ระยะทางการบินของ JMB จะคำนวณตามระบบของ IATA TPM (ระบบการคำนวณระยะทางของบัตรโดยสารของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ)
  การปรับค่าไมล์สะสมจะกระทำในเดือนมกราคมโดยจะคำนวณตามระบบ IATA TPM ที่ประกาศในฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนหน้า

 • เที่ยวบินของสายการบินในกลุ่ม JAL และ/หรือในกลุ่มพันธมิตรวันเวิลด์ในอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมจะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมไมล์สะสม FLY ON กรุณาคลิกที่นี่สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม

 • สมาชิกที่มีชื่อไม่ตรงกับบัตรโดยสารไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารประเภทอื่นๆ ที่มีส่วนลดพิเศษ อาทิเช่น บัตรโดยสารสำหรับตัวแทนการท่องเที่ยว
  บัตรโดยสารสำหรับหัวหน้าคณะทัวร์ รวมถึงบัตรโดยสารที่ออกโดยข้อกำหนดพิเศษซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • เที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่สายการบินพันธมิตรใช้บริการไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • ตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสายการบินพันธมิตร บัตรโดยสารหรือการสำรองที่นั่งบางประเภทอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้นำผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเนื่องจากการล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน รวมถึงกรณีอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางสายการบินจะงดการสะสมไมล์
 • ผู้โดยสารไม่สามารถใช้เที่ยวบินเดียวกันเพื่อลงทะเบียนโปรแกรมสะสมไมล์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก JMB
 • ※ เปอร์เซนต์การสะสมไมล์อาจแตกต่างกันไปตามอัตราค่าโดยสารของแต่ละสายการบิน
 • ※ การสำรองที่นั่งบัตรโดยสารในอัตรารวมกับค่าทัวร์จะมีสิทธิ์ในการสะสมไมล์หากชั้นโดยสารจัดอยู่ในประเภทที่มีสิทธิ์สะสมไมล์ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง
  บัตรโดยสารที่สำรองที่นั่งในชั้นโดยสารในประเภทที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างจะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ ไม่ว่าค่าโดยสารจะเป็นจำนวนเท่าใด

(“-”: ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่มีสิทธิ์)

สายการบิน อัตราค่าโดยสาร อัตราค่าโดยสาร
ชั้นธุรกิจ 1
อัตราค่าโดยสาร
ชั้นธุรกิจ 2
อัตราค่าโดยสาร
ชั้นประหยัด
อัตราค่าโดยสาร
ชั้นประหยัดพิเศษ
แมกซิกาน่าแอร์ไลน์ (MX) อัตราการสะสม 125% 100% 100% 70%
การสำรองที่นั่งในชั้นโดยสารที่สามารถดำเนินการได้ J C, I, D Y B, H, K, M, L, V,
S, N, Q, O
 • ※ เที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายการบินในกลุ่มวันเวิลด์ จะไม่มีสิทธิ์สะสมไมล์
 • ※ เที่ยวบิน “MX” ที่ดำเนินการบินโดยแมกซิกาน่าคลิ๊ก (QA) ภายใต้หมายเลขเที่ยวบิน “MX7000 - MX7949” จะมีสิทธิ์สะสมไมล์
 • ※ เที่ยวบิน “MX” ที่ดำเนินการบินโดยแมกซิกาน่าลิงค์ (I6) ภายใต้หมายเลขเที่ยวบิน “MX4500 - MX4999” จะมีสิทธิ์สะสมไมล์

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top