ข้อกำหนดการใช้งาน แพ็คเกจการเยือนประเทศญี่ปุ่นแบบไดนามิก

<บทที่ 1 – ข้อกำหนดทั่วไป>

1.ขอบเขตของการนำไปใช้

2.เนื้อหาของข้อตกลงการท่องเที่ยว

บริษัทจะรับหน้าที่ในการจัดเตรียมต่างๆ ภายในข้อตกลงแพ็คเกจทัวร์เพื่อจัดหาการขนส่ง ที่พัก และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอื่นๆ (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “บริการการท่องเที่ยว”) ตามกำหนดการเดินทางที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้คุณ

3.ตัวแทนสำหรับการเตรียมการ

เมื่อมีการจัดทำข้อตกลงแพ็คเกจทัวร์ บริษัทอาจใช้บริการของตัวแทนการท่องเที่ยวอื่น ที่เป็นรายบุคคลซึ่งจัดหาการเตรียมการท่องเที่ยว หรือผู้ช่วยอื่นภายในหรือภายนอกประเทศญี่ปุ่นสำหรับการเตรียมการบางส่วนหรือทั้งหมด

<บทที่ 2 – การเข้าทำข้อตกลง>

4.การนำข้อตกลงไปใช้

หากต้องการสมัครเข้าใช้ข้อตกลงแพ็คเกจทัวร์กับบริษัท คุณต้องแจ้งบริษัทโดยการกรอกข้อมูลลงในเขตข้อมูลที่กำหนดบนหน้าจอการสมัครของเว็บไซต์ และใส่รายละเอียดของบัตรเครดิตของคุณ

5.หมายเหตุในการทำการสมัคร

6.ระยะเวลาของการจัดทำข้อตกลง

จะมีการจัดทำข้อตกลงแพ็คเกจทัวร์เมื่อหน้าจอที่ระบุแสดงว่าบริษัทได้จัดทำข้อตกลงแล้ว (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “หน้าจอการแจ้งข้อความข้อตกลง”) ได้แสดงขึ้นบนเว็บไซต์ โปรดทราบว่าจะถือว่ามีการจัดทำข้อตกลงแล้ว แม้ว่าจะไม่มีการแสดงหน้าจอการแจ้งข้อความบนอุปกรณ์สื่อสารของคุณอันเนื่องมาเหตุผลที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากบริษัท เช่น ปัญหากับสภาพแวดล้อมทางการสื่อสารของคุณ

7.การชำระเงินค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

8.ข้อบ่งชี้ของรายละเอียดข้อตกลง

ช่วงของบริการการท่องเที่ยวที่บริษัทมีพันธะหน้าที่ในการจัดเตรียมตามข้อตกลงแพ็คเกจทัวร์จะเป็นไปตามที่ระบุไว้บนหน้าจอการแจ้งข้อความข้อตกลง

9.รายการที่รวมอยู่ในราคาของการเดินทาง

บริการการท่องเที่ยวที่รวมอยู่ในราคาการเดินทางที่คุณจะต้องชำระเงินภายใต้ข้อตกลงแพ็คเกจทัวร์คือรายการที่ระบุไว้ด้านล่างที่แสดงบนหน้าจอการแจ้งข้อความข้อตกลง

10.รายการที่ไม่รวมอยู่ในราคาของการเดินทาง

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ด้านล่างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางของคุณจะไม่รวมอยู่ในราคาของการเดินทาง

<บทที่ 3 การแก้ไขข้อตกลง>

11.การแก้ไขเนื้อหาของการเดินทาง

12.การเปลี่ยนแปลงราคาของการเดินทาง

13.ตัวแทนที่มาแทนที่ลูกค้า (นักเดินทาง)

บริษัทจะไม่ยอมรับตัวแทนที่มาแทนที่นักเดินทางในข้อตกลงการเดินทาง

<บทที่ 4 การยกเลิกข้อตกลง>

14.การยกเลิกโดยใช้ดุลยพินิจของคุณ

15.การร้องขอการยกเลิกของลูกค้า

16.สิทธิในการยกเลิกของคุณ

17.สิทธิในการยกเลิก และอื่นๆ ของบริษัท - การยกเลิกก่อนการเริ่มต้นเดินทาง

18.สิทธิในการยกเลิกของบริษัท – การยกเลิกหลังจากการเริ่มต้นการเดินทาง

19.การคืนเงินค่าเดินทาง

หากค่าเดินทางลดลงภายใต้ข้อกำหนดของข้อ 12 (1) หรือหากมีการยกเลิกข้อตกลงแพ็คเกจทัวร์ภายใต้ข้อกำหนดของสามข้อก่อนหน้า หากมีจำนวนเงินที่ต้องคืนให้กับคุณ บริษัทจะคืนเงินให้กับคุณตามข้อความและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของบริษัทบัตรเครดิตที่เป็นพันธมิตร ในกรณีนี้ บริษัทจะแจ้งจำนวนที่จะคืนให้คุณทราบภายในเจ็ดวันหลังจากวันที่มีการยกเลิกในกรณีของการคืนเงินอันเนื่องมาจากการยกเลิกก่อนการเริ่มต้นเดินทาง และภายใน 30 วันหลังจากวันที่ยกเลิกหลังจากวันสิ้นสุดของการเดินทางที่ระบุไว้บนหน้าจอการแจ้งข้อความข้อตกลง ในกรณีของการคืนเงินอันเนื่องมาจากการยกเลิกเนื่องจากราคาลดลงหรือหลังจากการเริ่มต้นเดินทาง และจะคืนเงินจำนวนดังกล่าวในบัตรเครดิตที่ใช้ในวันที่มีการออกการบอกกล่าว

20.การจัดการเรื่องส่งกลับหลังจากที่มีการยกเลิกข้อตกลง

<บทที่ 3 - ข้อตกลงกับองค์กรและกลุ่ม>

21.ข้อตกลงกับองค์กรและกลุ่ม

ในกรณีที่คำร้องขอแพ็คเกจทัวร์ที่มีลูกค้าจำนวนมากเดินทางพร้อมกันตามกำหนดการเดินทางเดียวกัน บริษัทอาจจะขอให้มีการแต่งตั้งตัวแทนที่รับผิดชอบเหล่านักเดินทาง (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ตัวแทนของข้อตกลง”)

22.ตัวแทนของข้อตกลง

<บทที่ 4 - ความรับผิดชอบ>

23.ความรับผิดชอบของบริษัท

24.ความรับผิดชอบของคุณ

<บทที่ 5 - เรื่องอื่นๆ>

25.ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

26.จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเดินทาง

“หลังจากการเริ่มต้นของการเดินทาง” ที่ระบุไว้ในข้อตกลงแพ็คเกจทัวร์หมายถึงจุดที่การตรวจกระเป๋าของคุณเสร็จสมบูรณ์ และอื่นๆ ในขั้นตอนการปฏิบัติการขึ้นเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินแรกของคุณที่สนามบินในพื้นที่ที่เฉพาะผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้เข้าไปเท่านั้น “การสิ้นสุดการเดินทาง” หมายถึง จุดที่คุณออกจากพื้นที่ของสถานที่ของสนามบินที่เฉพาะผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้เข้าไปเท่านั้น ที่ปลายทางของเที่ยวบินสุดท้ายเพื่อกลับไปยังปลายทางขากลับของคุณ

27.ความคุ้มครองตามการประกันภัยการเดินทางขาเข้า

หากคุณได้รับบาดเจ็บ หรือจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่คาดคิดระหว่างอยู่ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทจะใช้เงินประกันภัยที่ระบุไว้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และอื่นๆ โปรดดูรายละเอียดที่หน้าจอการแจ้งข้อความข้อตกลง โปรดทราบว่าความคุ้มครองของการประกันภัยจะจำกัดที่ค่าใช้จ่ายในการดูแลทางการแพทย์ที่คุณต้องการระหว่างการเดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่นของคุณ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดของข้อก่อนหน้า

28.เขตอำนาจศาล

เป็นที่ตกลงว่าศาลเมืองโตเกียวจะเป็นเขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการศาลใดๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับข้อตกลงแพ็คเกจทัวร์

29.กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงแพ็คเกจทัวร์จะได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการตีความตามกฎหมายนั้น

30.ลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์

บริษัทจะถือลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ทำซ้ำเว็บไซต์นี้โดยไม่รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

31.การยุติการปฏิบัติการของเว็บไซต์ และอื่นๆ

32.การแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

บริษัทอาจจะแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามจำเป็น ข้อกำหนดการใช้งานที่ได้รับการแก้ไขจะมีผลบังคับนับจากการกำหนดของการแก้ไขของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

33. ความมีประสิทธิผลของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

หากข้อความใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนนั้นจะไม่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของข้อความอื่นๆ และข้อกำหนดอื่นๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่