ด่านกักกันโรค

ลูกค้าที่เดินทางมาจากเที่ยวบินจากบราซิลและเวียดนามควรยื่นแบบสอบถามด้านสุขภาพที่แจกให้บนเครื่องบิน

ตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อออกนอกประเทศ โปรดกรอกข้อมูลในบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่ติดไว้กับหนังสือเดินทางของคุณ และแสดงบัตรและหนังสือเดินทางของคุณเพื่อการตรวจสอบ
(พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)

รับสัมภาระ

โปรดตรวจสอบหน้าจอข้อมูลเพื่อดูหมายเลขสายพานลำเลียงสัมภาระสำหรับเที่ยวบินของคุณ

ศุลกากร

หากคุณไม่มีสิ่งของต้องสำแดง โปรดไปที่โต๊ะตรวจสอบสีเขียว แสดงหนังสือเดินทางของคุณและผ่านขั้นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาจถามคำถามคุณเกี่ยวกับที่หมายและวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ
หากคุณมีสิ่งของที่เกินมูลค่าที่ได้รับการยกเว้นภาษี โปรดไปที่โต๊ะตรวจสอบที่มีไฟสีแดง
ผู้โดยสารทุกคนต้องยื่นแบบฟอร์มใบศุลกากร ไม่ว่าจะมีสิ่งของต้องสำแดงหรือไม่ก็ตาม