เช็คอิน

โปรดแสดงบัตรโดยสารสายการบินและหนังสือเดินทางของคุณที่เคาน์เตอร์ JAL สำหรับชั้นโดยสารเที่ยวบินของคุณ

ตรวจสอบความปลอดภัย

สัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณจะต้องผ่านการเอ็กซเรย์

ตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หนังสือเดินทาง และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง
(พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)