เช็คอิน

เวลาเปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน

โปรดแสดงบัตรโดยสารสายการบินและหนังสือเดินทางของคุณที่เคาน์เตอร์ JAL สำหรับชั้นโดยสารของคุณที่บริเวณผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ทางทิศใต้ของอาคารหลัก คุณสามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์ใดก็ได้ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใด แต่ต้องเป็นเคาน์เตอร์ที่ตรงกับชั้นโดยสารของคุณ

ตรวจสอบความปลอดภัย

สัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณจะต้องผ่านการเอ็กซเรย์

ตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หนังสือเดินทาง และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง (พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)