เช็คอิน

เวลาเปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน:
เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6.30 น. (ยกเว้นเวลา 10.20 น. - 18.00 น.)
โปรดไปที่ฝั่งซ้ายของชั้นขาออก และแสดงบัตรโดยสารสายการบินและหนังสือเดินทางของคุณที่เคาน์เตอร์ JAL สำหรับชั้นโดยสารของคุณ

ตรวจสอบความปลอดภัย

สัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณจะต้องผ่านการเอ็กซเรย์

ตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หนังสือเดินทาง และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง
(พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)