เช็คอิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน
เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 น. (ไม่รวมเวลา 10.00-12.00 น.)
โปรดไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศของ JAL ที่ชั้น 4 บริเวณขาออก
สามารถเช็คอินเที่ยวบินร่วมบริการ (หมายเลขเที่ยวบิน 5-6000) ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินที่เป็นผู้ให้บริการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดู [ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินร่วมบริการ]
เปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินร่วมบริการ

ตรวจสอบความปลอดภัย

หลังจากผ่านประตูขาออกแล้ว สัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณจะได้รับการเอ็กซเรย์

ตรวจคนเข้าเมือง

โปรดลงไปที่ชั้น 3 และแสดงบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่กรอกแล้ว หนังสือเดินทาง และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)