JAPAN AIRLINES

ประกาศทางกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในการใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่า คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและยอมรับกฎต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ต้องยอมรับความเสี่ยงและ
ความรับผิดชอบต่างๆ ที่อาจเกิดจากเว็บไซต์นี้ บริษัทเจแปนแอร์ไลน์ จำกัด (JAL) ไม่ถือว่าเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้รับรองความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ หรือ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลทั้งหมดถูกแสดง “ตามที่เป็น” และไม่ถือว่าเป็นการแสดงการรับรอง รวมถึงการรับรองความพร้อม
หรือความสมบูรณ์ของจุดประสงค์ใดๆ JAL และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเลยจากการใช้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ JAL
และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความบกพร่องของระบบที่อาจเกิดจากการมีหรือการส่งผ่าน “ไวรัส” “เวิร์ม” และ “กลิทช์” ของ
คอมพิวเตอร์และสถานการณ์ ส่วนประกอบ การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ หรือโปรแกรมที่มีผลต่อการรบกวนความสามารถของระบบ (หรือส่วนประกอบต่างๆ ของ
ระบบ) ในการทำงานอย่างปกติ มีประสิทธิภาพและ/หรือเต็มความสามารถ ซึ่งจะรวมถึงความผิดพลาด การละเลย การรบกวน การติดไวรัส การลบข้อมูล
หรือการทำงานในการส่งข้อมูลช้า ซึ่งเป็นผลมาจากการติดหรือการส่งผ่านไวรัส เวิร์ม กลิทช์ สถานการณ์ ส่วนประกอบ การเกิดเหตุการณ์หรือโปรแกรมและ
ความเสียหายต่อสัญญา การละเมิดกฎและข้อกฎหมายอื่นๆ JAL และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ผลลัพธ์ ความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่ระบบการสำรองที่นั่ง หรือความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้
ข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและบริการที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อสัญญา การละเมิด กฎและข้อกฎหมายอื่นๆ (แม้ว่า JAL หรือบริษัทใน
เครือจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามกฎหมายญี่ปุ่นและอยู่ในเขตอำนาจของ
ศาลญี่ปุ่น

การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์; การใช้โดยได้รับอนุญาต

ลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท เจแปน แอร์ไลน์ จำกัด คุณสามารถดูข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคล ไม่อนุญาตให้พิมพ์ คัดลอก ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ การอนุญาตให้เข้าเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการมอบลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก JAL เป็นการล่วงหน้า

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์เจแปนแอร์ไลน์มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ JAL จะไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้นและจะ
ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายอันเกิดจากข้อมูลดังกล่าว ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ และไม่ถือว่าเป็นการผูกพัน JAL เข้ากับเว็บไซต์ตามลิงค์ต่างๆ
To Page top