JAPAN AIRLINES (JAL)

เที่ยวบิน JAL + โรงแรม

ค้นหา เที่ยวบิน + โรงแรม

toho resort

ประหยัดมากกว่าเมื่อจอง
เที่ยวบินและโรงแรมพร้อมกัน
พร้อมประกันการเดินทาง
เพื่อความอุ่นใจของท่าน

  • *ราคาที่แสดงเป็นราคาที่คำนวนจากค่าเฉลี่ยสำหรับเที่ยวบิน และโรงแรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงกับการจองทุกรายการได้ ราคาจะถูกคำนวนโดยการเปรียบเทียบราคารวมเมื่อท่านทำการจองเที่ยวบินและโรงแรมแยกกันบนเว็บไซต์ jal.co.jp และราคาของ JAL Visit Japan Dynamic Package.
สัมภาระเช็คอินจำนวนสองชิ้น
สามารถดำเนินการได้โดยไม่เสียค่าบริการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยในระหว่างการเยือนประเทศญี่ปุ่น
สบายใจได้ ท่านจะได้รับความคุ้มครอง
  • ท่านจะได้รับการพยาบาลดูแลโดย
    สถาบันการแพทย์ที่กำหนด
    โดยไม่จำเป็นต้องสำรองเงินสด
  • รวมประกันการเดินทาง แบบพรีเมี่ยม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเดินทางเช่นนี้
ก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นกัน

ขั้นตอนจากการจองไปสู่การออกเดินทาง

ค้นหา เที่ยวบิน + โรงแรม

กลับไปด้านบนสุด

หน้าแรก

© Japan Airlines