*เงินคืนสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งท่าน และรวมภาษี/ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในวันที่ทำการออกบัตรโดยสาร