การจัดการพิเศษสำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (อัพเดทล่าสุด 7/1/2020)

ขอขอบพระคุณในการสนับสนุน Japan Airlines

เพื่อตอบสนองนโยบายพื้นฐานที่ประกาศโดยสำนักงานใหญ่ Novel Coronavirus ของรัฐบาลญี่ปุ่น โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพิเศษบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของคุณ

การขอคืนเงินผ่านทางเว็บไซต์ สามารถดำเนินการได้จนถึงวันก่อนวันเดินทางของคุณ การขอคืนเงินหรือการขอขยายเวลาอายุบัตรโดยสารที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ได้ อาจร้องขอผ่านทางแบบฟอร์มคำขอ

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

บัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบิน Japan Airlines เริ่มต้นด้วย '131' และมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ทุกเที่ยวบินไป/จากญี่ปุ่น

วันที่ออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสารที่ออกใน/ก่อนวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2020
วันที่เดินทาง เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การลดเที่ยวบิน: สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 24 ตุลาคม ค.ศ. 2020
เนื่องจากเหตุผลอื่นนอกเหนือจากข้างต้น: สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2020
วันที่ยื่นเรื่อง ยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เป็นต้นไป
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรโดยสารที่ทำการขอคืนเงินไปแล้วแม้ว่าจะอยู่ในระยะเวลาข้างต้น
  • ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือขอคืนเงินบัตรโดยสารของคุณเนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การลดความถี่ของเที่ยวบิน หรือข้อจำกัดในการเข้าประเทศ การเปลี่ยนแปลง/การขอคืนเงิน สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงวันที่ออกบัตรโดยสาร
  • แม้ว่าการจัดการพิเศษนี้จะใช้กับบัตรโดยสารเฉพาะเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ แต่บริการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้บนเว็บไซต์ JAL โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ JAL ตามรายละเอียดด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้หนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาของเที่ยวบินทางเลือก

  • ภายในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2021 (ยกเว้นวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2020 - วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2021)
  • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง วันเดินทางของเที่ยวกลับจะต้องเสร็จสิ้นภายในช่วงเวลานี้

บริการนี้ไม่สามารถให้บริการบนเว็บไซต์ JAL โปรดติดต่อสำนักงาน JAL ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน อาจขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างของชั้นโดยสารที่สอดคล้องกับประเภทของค่าโดยสารที่ต้องการจอง

การขยายเวลาของอายุบัตรโดยสาร

หากคุณยังไม่สามารถระบุแผนการเดินทางใหม่ได้ ยกเลิกเที่ยวบินเดิมโดยยังไม่ต้องแจ้งกำหนดการเดินทางใหม่ได้
หากคุณสามารถกำหนดวันเดินทางใหม่ของคุณได้เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถจองแผนการเดินทางใหม่ด้วยบัตรโดยสารใบเดิมของคุณ
การจองวันเดินทางใหม่ภายในช่วงเวลาด้านล่างสามารถดำเนินการได้ ถึงแม้วันเดินทางใหม่จะเลยอายุของบัตรโดยสารก็ตาม
โปรดดำเนิินการร้องขอ "แบบฟอร์มการขอขยายเวลาอายุบัตรโดยสาร" ก่อนทำการขอคืนเงิน

เมื่อคุณต้องการจองการเดินทางใหม่ โปรดติดต่อเจแปน แอร์ไลน์ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร (ใบเสร็จรับเงินบัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์) และจนถึงวันก่อนวันเดินทางใหม่ที่คุณต้องการจอง (การเปลี่ยนแปลงมีให้บริการเพียงครั้งเดียว หลังจากยืนยันการเดินทางใหม่แล้ว อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้อีก)

ระยะเวลาของเที่ยวบินทางเลือก

  • ภายในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2021 (ยกเว้นวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2020 - วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2021)
  • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง วันเดินทางของเที่ยวกลับจะต้องเสร็จสิ้นภายในช่วงเวลานี้
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน อาจขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างของชั้นโดยสารที่สอดคล้องกับประเภทของค่าโดยสารที่ต้องการจอง

การขอคืนเงิน

การขอคืนเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดำเนินการได้โดยไม่คำนึงถึงกฎของประเภทของบัตรโดยสาร
การขอคืนเงินผ่านทางเว็บไซต์ JAL สามารถดำเนินการได้จนถึงเวลา 23:59 น. ของวันก่อนออกเดินทาง
โปรดดำเนินการจาก "การยืนยันการจอง" ด้านล่าง

หากเรายอมรับการขอคืนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมจากเว็บไซต์ JAL ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียม (ด้านล่างในกรอบสีแดง) จะปรากฏในหน้า "ยอดสรุปในการยกเลิก" หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้น โปรดเลือก "แบบฟอร์มการขอคืนเงิน" ด้านล่าง เพื่อทำการขอคืนเงิน

ภาพหน้าจอสำหรับการขอคืนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ

หากคุณไม่สามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ JAL ได้ หรือหากคุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงาน JAL ด้านล่าง
หากคุณต้องการขอคืนเงินภายหลังจากวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินที่ระบุไว้ในแผนการเดินทาง รวมถึงบัตรโดยสารรางวัลการอัพเกรด โปรดทำการขอคืนเงินโดยเลือกช่องทาง "แบบฟอร์มการขอคืนเงิน" ด้านล่าง

กรณีการขอคืนเงินกับเจ้าหน้าที่ของเรา โปรดติดต่อเราล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง
ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารที่ชำระเมื่อซื้อบัตรโดยสาร จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

  • หากขอคืนเงินภายหลังวันที่ขึ้นเครื่องแต่ภายใต้เงื่อนไขด้านบน เราสามารถยอมรับการขอคืนเงินของคุณเป็นพิเศษผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการในช่วงเวลาทำการด้านล่าง

[ก่อนการเดินทาง] ภายใน 1ปี และ 30 วันนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร
[หลังการเดินทาง] ภายในหนึ่งปีและ 30 วันนับจากวันที่เริ่มเดินทาง

เบอร์ติดต่อ

สำนักงาน JAL กรุ๊ป/ ฝ่ายขาย

7/1/2020
สายการบิน Japan Airlines