ระงับการให้บริการเที่ยวบินร่วมระหว่าง JAL และ Thai Airways

ขอแจ้งให้ทราบว่าเที่ยวบินร่วมระหว่าง JAL และ Thai Airways จะให้บริการจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2017 (วันที่เดินทาง)

14 กันยายน 2017
Japan Airlines

To Page top